Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie

Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie

 

W dniu 18 października 2017 roku Wiceprezes Rady Ministrów Pan prof. dr hab. Piotr Gliński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” POIS.08.01.00-00-1003/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kultury i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 3 972 198,91 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 249 220,92 PLN

 

Głównym celem projektu jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz kulturalnej Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

 

Cele szczegółowe projektu są następujące:
– zwiększenie potencjału Beneficjenta do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
– upowszechnienie oraz udostępnienie polskiego dorobku kulturowego szerokiemu gronu odbiorców,
– poprawa poziomu wykorzystania potencjału kulturotwórczego Akademii Teatralnej w Warszawie,
– zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Miasta Stołecznego Warszawa,
– wzmocnienie pozycji Akademii Teatralnej jako instytucji kultury poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej,
– podwyższenie jakości oferty kulturalnej poprzez poprawienie efektu audiowizualnego i estetycznego organizowanych spektakli

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:   4 819 osób / rok  docelowy 2018

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem:  17 255 osób / rok docelowy 2018

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) w przeliczeniu na EPC: liczba EPC 2/ rok docelowy: 2018

 

Rekrutacja na stanowisko doradca ds. formalno-prawnych projektu realizowanego ze środków POIiŚ, do realizacji projektu pn. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie (nr projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1/2 etatu).

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczący projektu realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8, pod nazwą: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie”

 

W związku z realizacją przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie projektu pod nazwą: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1003/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi z zakresu promocji i komunikacji ww. projektu.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Protokół wyboru wykonawcy

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach Projektu, w tym podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych ogłaszanych na podstawie harmonogramu wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotowe usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi regulującymi zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Szczegóły zamówienia znajdują się z zaproszeniu do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert.docx

 

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw I  

Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 16 stycznia 2018.pdf
Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 16 stycznia 2018.docx

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.1.2018 z dnia 12 stycznia 2018 – zestaw II

Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 18 stycznia 2018.pdf
Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 18 stycznia 2018.docx

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw III

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw IV

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw V

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.5.2018 z 18 stycznia 2018 – zestaw VI 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.1.2018 – dostawy
Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni (WORD)

Załącznik nr 1 – JEDZ (PDF)
Załącznik nr 1 – JEDZ (XML)

 

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.2.2018 – dostawy
Tytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Ogłoszenie nr 532724-N-2018 z dnia 2018-04-24 skan z BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie (PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie (DOCX)

Załącznik nr 1 – przekrój sali Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie

Załącznik nr 2 – rzut sali parteru Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie

Załącznik nr 3 – rzut balkonu Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie

Załącznik nr 4 – zdjęcia istniejącej aranżacji widowni (11 kart)

Załącznik nr 5 – modelowy rysunek fotela wraz z wymiarami (2 karty)

Załącznik nr 6 – wizualizacja docelowej aranżacji Sali widowiskowej Teatru Collegium Nobilium uwzględniająca nowy model foteli widowiskowych (4 karty)