Kierunek Aktorstwo

Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi na kierunku aktorstwo dwie specjalności: aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka w profilu ogólnoakademickim. Poziomem kształcenia są jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów w stacjonarnej formie studiów.

W czasie całego toku studiów student przechodzi intensywny trening zawodu aktora. Od wstępu do aktorstwa poprzez elementarne zadania aktorskie, podstawy scen dialogowych prozą i wierszem, pracę nad rolą aż do roli w spektaklu dyplomowym.

Program studiów w obrębie specjalności aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka zawiera także przedmioty związane z takimi zagadnieniami jak: wiersz, proza, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika oraz taniec.

Specjalność aktorstwo i wokalistyka zawiera także w swoim programie przedmioty ściśle związane z intensywnym kształceniem aktora wokalisty: praca z akompaniatorem, emisja głosu, solfeż, style muzyczne, sceny dialogowe wokalne, zespoły wokalne, formy muzyczne z literaturą, praca nad rolą w teatrze w spektaklu muzycznym.

W czasie 10-cio semestralnego toku studiów studenci obu specjalności przechodzą intensywny kurs wiedzy teoretycznej uczęszczając na zajęcia przypisane do swoich specjalności: historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu polskiego, historia muzyki, historia teatru muzycznego, historia sztuki, historia filmu, historia literatury, historia filozofii, antropologia kultury, antropologia sztuk widowiskowych oraz lektorat języka obcego.

Program studiów posiada bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (ok. 40) m.in.: praca z głosem (podłoga), technika Alexandra, szermierka sceniczna, walki sceniczne, akrobatyka, podstawy pracy z kamerą, techniki aktorskie, konsultacje logopedyczne, warsztat interpretacyjny, słuchowisko, rozczytywanie dramatów, monodram aktorski, recital wokalny, przygotowanie do castingu, infrastruktura teatralna czy ćwiczenia z reżyserami.

W toku studiów student kierunku aktorstwo zdobywa wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz  takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mógł stać się reprezentantem elity aktorskiej, przygotowanym do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Spektakl dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia. Jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.