Aktorstwo Dramatyczne

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU
AKTORSTWO 

Absolwent kierunku aktorstwo jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

– aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,

– animatora działań kulturalnych,

– prezentera i redaktora w massmediach,

– wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

____________________________________________

Proces rejestracji kandydatów na rok 2017/2018
rozpoczynamy 8 maja 2017  r.

Zakończenie rejestracji w dniu 9 czerwca 2017 r.

Egzaminy wstępne rozpoczną się 13 czerwca 2017.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA (otwarty od maja), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

TECZKI

 NA ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK
    Z DOKUMENTAMI.

— KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU W ETAPIE I,
    MUSI POSIADAĆ KOMPLETNĄ TECZKĘ
Z DOKUMENTAMI
 (wymagania podane poniżej).
    TECZKI ZBIERANE BĘDĄ OD KANDYDATÓW,
KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU.

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Wydział Aktorski”:

— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
     lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa
— kserokopię dowodu osobistego
 aktualne 2 fotografie w wersji papierowej
— listę utworów (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

Ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

— KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU II, MUSZĄ W DNIU
OGŁOSZENIA WYNIKÓW, ZŁOŻYĆ TECZKĘ Z KOMPLETEM
DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE.

WYMAGANA LISTA UTWORÓW

Wymagana lista utworów:
1.) Wiersz klasyczny (do 45 r.)
2.) Wiersz współczesny (po 45 r.)
3.) Proza klasyczna
4.) Proza współczesna
5.) Piosenka
6.) Monolog

INFO_DODAT

Bibliografia_dla_kandydatow_na_wydzial_aktorski

— Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na
    konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

— Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać
    indywidualny numer kandydata!

— Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu
    egzaminu
 oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych
    utworów
.

— Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów
    na wydział aktorski.

Regulamin IRK 2017

____________________________________________