Aktorstwo teatru muzycznego
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w:

  • teatrach muzycznych
  • teatrach tańca
  • programach telewizyjnych

a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien założyć konto i wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WAmuz (otwarty od 8 maja 2018), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

 

Uruchomienie systemu IRK: 8 maja 2018

Zamknięcie systemu IRK: 27 czerwca 2018

 

Termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: 4 lipca 2018

 

W przypadku tegorocznych maturzystów, w miejsce świadectwa dojrzałości należy załączyć zaświadczenie wydane przez szkołę średnią, o tym że dana osoba jest/była uczniem tej szkoły i przystąpi/przystąpiła do egzaminu maturalnego w roku 2018.

Rekrutacja na Wydział Aktorski składa się z dwóch części – ELIMINACJI oraz KONKURSU, podzielonych na następujące etapy:

Na egzamin I ETAPU należy zgłosić się w terminie wyznaczonym i podanym na koncie IRK. Informacja ta pojawi się na koncie IRK kandydata najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Podczas obydwu etapów ELIMINACJI kandydat może uzyskać ocenę dostateczną lub niedostateczną, która decyduje o dopuszczeniu go lub nie do kolejnego etapu rekrutacji.

W przypadku uzyskania równej ilości ocen dostatecznych i niedostatecznych w I ETAPIE ELIMINACJI, kandydat przystępuje do dogrywki tego samego dnia przed inną komisją. Ocena tej komisji jest rozstrzygająca w sprawie kwalifikacji lub braku kwalifikacji do II etapu ELIMINACJI. W II etapie ELIMINACJI kwalifikacje uzyskuje się na podstawie większości głosów w 9-osobowej komisji egzaminacyjnej.

UWAGA: Na etapie rejestracji i w I ETAPIE nie przyjmujemy teczek z dokumentami

 

WYMAGANA LISTA UTWORÓW
(jednakowa na wszystkie etapy egzaminu)

  • 3 piosenki o zróżnicowanym charakterze
  • 4 utwory literackie :

–  wiersz klasyczny (do 1945 r.)

–  wiersz współczesny

–  proza klasyczna (do 1945 r.)

–  proza współczesna)

Listę wybranych utworów należy zabrać ze sobą na egzamin.

 

W I ETAPIE ELIMINACJI kandydat może śpiewać z:

  • podkładem muzycznym
  • a cappella
  • akompaniamentem własnym
  • lub z własnym akompaniatorem

 

W przypadku gdy kandydat akompaniuje sam sobie lub korzysta z własnego akompaniatora, jest zobowiązany umieścić w systemie IRK plik pdf. z oświadczeniem, że skorzysta z własnego akompaniatora oraz informacje dotyczące warunków technicznych (mikrofon, odtwarzacz, etc.)

Aby skorzystać w II ETAPIE ELIMINACJI i podczas EGZAMINIU AKTORSKIEGO w części KONKURSOWEJ z pomocy akompaniatora zapewnianego przez Akademię, należy zamieścić w systemie IRK skany materiałów nutowych w formacie pdf. oraz informację o tonacjach, w jakich kandydat wykonuje poszczególne utwory.

Kandydat zobowiązany jest przyporządkować w IRK utwory do poszczególnych etapów egzaminu.

Kandydaci zakwalifikowani do II części egzaminu – KONKURSU, muszą w dniu otrzymania tej informacji przynieść ze sobą przygotowaną zgodnie z poniższymi zaleceniami teczkę.

 

TECZKI (DOKUMENTY)

Kompletne informacje o zawartości teczki dla kandydatów (obywateli polskich, w tym tych z międzynarodową maturą oraz )cudzoziemców dostępne są w REGULAMINIE IRK.

 

Wszystkie egzaminy części konkursowej są punktowane. Suma punktów oraz wyników maturalnych (z języka obcego) decyduje o kolejności kandydatów na liście osób przyjętych na Wydział Aktorski. Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia na studia ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

INFORMACJE DODATKOWE

bibliografia do egzaminu teoretycznego dla kandydatów na Wydział Aktorski (ATM)

— opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663. Warunkiem zamknięcia teczki w systemie IRK jest umieszczenie potwierdzenia przelewu.

— na formularzu opłaty oprócz imienia i nazwiska należy podać indywidualny numer kandydata, który widnieje na koncie w IRK

— kandydat w wyjątkowej sytuacji losowej może dokonać zmiany terminu egzaminu oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych utworów. W tym celu należy napisać wniosek z uzasadnieniem na adres: terminywa@at.edu.pl

— obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na Wydział Aktorski.

 

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące warunków, przebiegu rekrutacji, wymagań na poszczególnych etapach i punktacji znajdują się na stronie Akademii Teatralnej – http://akademia.at.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/uchwala-nr-35-2016-2017-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-stu.pdf