Aktorstwo teatru muzycznego
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w:

 • teatrach muzycznych
 • teatrach tańca
 • programach telewizyjnych

a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

____________________________________________

REKRUTACJA

Proces rejestracji kandydatów na rok 2017/2018
został zakończony.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WAmuz (otwarcie w maju 2017), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

 

TECZKI

– W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem muszą znaleźć się:

— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
     lub poświadczona notarialnie kopia tego świadectwa
— kserokopia dowodu osobistego
 2 aktualne fotografie (wywołane)
— lista utworów przygotowanych na egzamin (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

Ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami

– Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ETAP I i II PIERWSZEJ CZĘŚCI EGZAMINU – ELIMINACJI, muszą w dniu otrzymania tej informacji złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie WA.

 

WYMAGANA LISTA UTWORÓW

 • 3 piosenki o zróżnicowanym charakterze
 • 4 utwory literackie :
  –  
  wiersz klasyczny (do 1945 r.)
  –  
  wiersz współczesny
  –  
  proza klasyczna (do 1945 r.) 
  –  
  proza współczesna)

W etapie pierwszym akompaniament stanowi podkład muzyczny (kandydaci zobowiązani są do zamieszczenia podkładu w formacie MP3 w IRK). Kandydat ma prawo również  do wykonania przygotowanych utworów przy akompaniamencie własnym lub udziale własnego akompaniatora (w takim wypadku należy zamieścić w systemie plik pdf. z oświadczeniem, że przyjdzie się na egzamin z własnym akompaniamentem). Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania prezentowanego utworu.

Aby skorzystać w II i III etapie egzaminu z pomocy akompaniatora zapewnianego przez Akademię, należy zamieścić w systemie IRK skany materiałów nutowych (pdf)  oraz informację o tonacjach  w jakich kandydat wykonuje poszczególne utwory. Kandydat zobowiązany jest  przyporządkować utwory do poszczególnych etapów egzaminu.

egzaminy_wstępne

CZĘŚĆ PIERWSZA – ELIMINACJE

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę), z co najmniej 3 piosenek przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje ją, korzystając z podkładu muzycznego, komisji egzaminacyjnej (jedna z propozycji repertuarowych może być w języku obcym). Komisja może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę) z 3 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i materiałami nutowymi oraz prezentuje go komisji egzaminacyjnej. W tym etapie kandydat prezentuje również jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Etap II poprzedzony jest obowiązkowym przeglądem kandydatów pod względem predyspozycji ruchowych.

CZĘŚĆ DRUGA – EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy o dramacie, teatrze polskim i powszechnym, wiedzy o tańcu i muzyce rozrywkowej oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie), ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego.

Oceniane są cztery zagadnienia:

– teatr wśród sztuk 0 – 6 pkt.
– dramat polski i powszechny 0 – 6 pkt.
– wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego 
   i kulturalnego 0 – 6 pkt.
– piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, wiedza o tańcu 
   0 – 6 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki. Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów, zakwalifikowanych do części drugiej. Kandydaci mogą uzyskać na egzaminie teoretycznym max. 24 pkt.

CZĘŚĆ TRZECIA – EGZAMIN PRAKTYCZNY
(składa się z trzech ocenianych etapów)

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

– sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.

– sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczno-słuchowy:

– sprawność muzyczno-słuchowa 0 – 10 pkt.

– sprawność głosowa 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

3. Egzamin aktorski:

– warunki dykcyjne 0 – 10 pkt.

– warunki głosowe 0 – 10 pkt.

– interpretacja tekstów 0 – 10 pkt.

– zadania aktorskie 0 – 10 pkt.

– interpretacja piosenki 0 – 10 pkt.

– warunki sceniczne 0 – 10 pkt.

– zadania muzyczne 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 70 pkt.

W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.

 

INFO_DODAT

— Bibliografia dla kandydatów

— Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na
    konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

— Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać
    indywidualny numer kandydata!

— Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu
    egzaminu
 oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych
    utworów
.

— Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów
    na wydział aktorski.

____________________________________________