Rekrutacja

Poradnia konsultacyjna dla kandydatów na Wydział Reżyserii

Kandydatów na Wydział Reżyserii zapraszamy do bezpłatnej
Poradni konsultacyjnej.

 

Rekrutacja na Wydział Reżyserii – podstawowe informacje.

Termin składania dokumentów na rok 2019/2020:

Etap I – termin składania dokumentów: nie później niż do 30.08.2019 do godziny 16:00 (liczy się data wpłynięcia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

Etapy II i III – etap praktyczny i etap teoretyczny: 16 – 20 września 2019.

Kandydaci na studia proszeni są o zarejestrowanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) pod adresem http://rekrutacja.at.edu.pl/WR (system IRK zostanie uruchomiony 20 maja).

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z załącznikami, należy przesłać w białej, wiązanej teczce, opisanej wyłącznie imieniem i nazwiskiem, na adres:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
REKRUTACJA KIERUNEK REŻYSERII.

 

Do formularza podania należy dołączyć:

* oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości oraz dyplomu licencjackiego, magisterskiego (w przypadku ukończenia innych studiów)
* 3 fotografie formatu legitymacyjnego,
* dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 150 zł na konto: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663; wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty,
egzemplarz reżyserski

Można dołączyć także:

* dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
* certyfikat z języka, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

Przebieg egzaminów

Kandydaci na jednolite dziesięciosemestralne stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Reżyserii zdają egzamin konkursowy w trzech etapach:

I ETAP – ELIMINACJA WSTĘPNA
Odbywa się na podstawie składanej wraz z dokumentami kandydata pracy (egzemplarz reżyserski wybranego przez kandydata dramatu lub adaptacji scenicznej prozy). Pracę czyta dwóch recenzentów – wykładowców przedmiotu głównego. Na specjalnym posiedzeniu komisja praktyczna (bez scenografów) ocenia pracę w skali od 0 do 11 pkt (0 pkt = ocena niedostateczna) i sporządza listę osób dopuszczonych do II etapu.

II ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY
Kandydaci przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej przez dziekana. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: kandydat musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w II etapie oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w II etapie nie mają wpływu na dopuszczenie do etapu III, natomiast zwiększają dorobek punktowy kandydata, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem III etapu.

Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:

• obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0–11 pkt
• realizacja etiudy na zadany temat 0–11 pkt
• obrona etiudy 0–11 pkt
• praca z aktorem 0–11 pkt
• rysunek 0–11 pkt
• umuzykalnienie 0–11 pkt
• spostrzegawczość 0–11 pkt
• wyobraźnia 0–11 pkt
• skojarzenia 0–11 pkt
• umiejętności narracyjne 0–11 pkt
• porównania 0–11 pkt
• komiks 0–11 pkt
• zdolności aktorskie 0–11 pkt
• sprawdzian predyspozycji do studiów reżyserskich 0–20 pkt

III ETAP – EGZAMIN TEORETYCZNY
Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

• teatr wśród sztuk 0–12 pkt
• dramat polski i powszechny 0–12 pkt
• wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0–12 pkt
• forma i logika wypowiedzi 0–12 pkt

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki. Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

1. Kandydaci z „nową maturą” są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego z języka obcego zależy od tego, czy kandydat zdawał język na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:
• jeśli kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70 % = 7 pkt.),
• jeśli kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez 5 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2, 5 pkt.)

2. Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury” na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach), a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikat (minimum First Certificate lub równoważny z innego języka) zwalnia kandydatów ze „starą maturą” z testu językowego na egzaminie wstępnym. Punktacja w tym wypadku jest następująca:

Ocena A = 10 pkt
B = 8 pkt
C = 5 pkt
Kandydat może uzyskać z egzaminu z języka obcego od 0 do 10 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów (maksymalnie 232).