Wydział Wiedzy o Teatrze

Wydział Wiedzy o Teatrze

 

NASZE ATUTY 

– Jedyny wydział teatrologiczny na uczelni artystycznej.
– Ciekawe specjalizacje – rozwijające umiejętności praktyczne.
– Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru, osobami cenionymi i rozpoznawalnymi.
– Szansa na nawiązanie licznych kontaktów branżowych.
– Warsztaty z najważniejszymi twórcami teatru światowego.

CEL STUDIÓW

Studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem.
Studia WOT
 dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.
Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa.
WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia“.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów licencjackich
Absolwent WOT posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne (historia, historia literatury, historia sztuki, filozofia etc.), ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji w zakresie sztuk przedstawiających, w tym przede wszystkim teatru (historia teatru i dramatu polskiego oraz powszechnego, antropologia i socjologia teatru). Umie posługiwać się językiem teatrologii (z uwzględnieniem różnych kierunków metodologicznych). Jest przygotowany zarówno do pracy w różnych instytucjach teatralnych, w prasie specjalistycznej oraz innych mediach, jak i do animacji kultury (np. organizowanie i prowadzenie teatrów amatorskich). W ten sposób łączy wiedzę o teatrze z praktyczną umiejętnością promocji kultury teatralnej. Absolwent WOT jest gotowy do podjęcia studiów humanistycznych II stopnia.

Absolwent studiów magisterskich
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zagadnień dramatu i teatru w połączeniu ze zjawiskami ogólnokulturowymi. Jest przygotowany do twórczego podejmowania zadań w różnych obszarach aktywności zawodowej takich, jak krytyka teatralna, współpraca literacka z teatrami, profesje związane z prasą, radiem, telewizją, reklamą, instytucjami kultury i agendami administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej, placówkami prowadzącymi badania i poszukiwania teatralne.

PRACA PO STUDIACH

Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru to nie tylko możliwość poznania warsztatu i metod pracy, ale również szansa zdobycia kontaktów i nawiązania współpracy, co ułatwia późniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Absolwenci WOT są cenieni na rynku pracy. Dyplom Wydziału WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej.

Absolwenci pracują m.in.
– w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji,)
– w różnych instytucjach kultury (muzea, centra kultury),
– w mediach (prasa, radio, TV),
– w agencjach reklamowych
– w organizacjach pozarządowych,
– w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy),
– w instytucjach naukowych,
– w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

PORADNIA KONSULTACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy do kontaktu!

W ramach działań poradni kandydatom na studia udzielane są informacje dotyczące rekrutacji oraz samych studiów.
kontakt: poradniawot[at]at.edu.pl

W semestrze letnim, od lutego, istnieje możliwość umówienia się na kontakt bezpośredni – spotkanie lub rozmowę telefoniczną.
Na wiosnę poradnia organizuje Dzień Otwarty WOT.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACJI

Kwalifikacja na studia licencjackie odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

Kwalifikacja na studia magisterskie odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji: ocena z egzaminu dyplomowego, 50%; średnia ze studiów, 50%.

więcej na podstronie REKRUTACJA NA STUDIA

PROGRAM STUDIÓW

więcej na podstronie PROGRAM STUDIÓW

PRACOWNIA BADAWCZA WOT 

Pracownia Badawcza jest naukowo-badawczą jednostką Wydziału Wiedzy o Teatrze. Zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem działalności naukowej i badawczej, a także wspieraniem projektowania i realizacji projektów badawczych pracowników Wydziału. Ponadto Pracownia prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską, w szczególności popularyzuje dorobek naukowy pracowników Wydziału i inicjuje współpracę z instytucjami o zbliżonym profilu działania. Zadaniem Pracowni jest również pozyskiwanie dodatkowego finansowania na działalność naukową Wydziału.
Radę Naukową Pracowni Badawczej tworzą:
· prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
· dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. AT
· dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

Kierownikiem Pracowni Badawczej jest dr Kamila Lewandowska.
KONTAKT: tel. (22) 831 02 16 wew. 178, kamila.lewandowska[at]at.edu.pl
Konsultacje: środa 10:00-12:00 i 14:00-16:00