Wydział Aktorski

FACEBOOK_fot_Bartek_Warzecha_DSC0663

                                   Fot. Bartek Warzecha

Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. W toku studiów zapewnia studentom wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz daje takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mogli stać się elitą aktorską, przygotowaną do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Od roku akademickiego 2007/2008 studia trwają dziewięć semestrów, podczas których student przechodzi ostry trening zawodowy (elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe, praca nad rolą, interpretacja wiersza i prozy, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika, taniec, plastyka ruchu, szermierka, walki sceniczne) oraz kurs wiedzy teoretycznej (historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu i literatury, historia sztuki, muzyki, filmu i filozofii, antropologia kultury, lektorat języka obcego).

Warsztat dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia;jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.

Absolwent Wydziału Aktorskiego łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i świadomym wyborze wartości etycznych. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:
– aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
– animatora działań kulturalnych,
– prezentera i redaktora w masmediach,
– wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.