Zarządzenie w sprawie zasad weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych