Rekrutacja

Rekrutacja na Wiedzę o Teatrze – podstawowe informacje

REJESTRACJA KANDYDATKI / KANDYDATA

Kandydatki i kandydaci na studia proszeni są o zarejestrowanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wypełnienie za jego pośrednictwem formularza podania o przyjęcie na studia.

https://irk.at.edu.pl – dla studiów pierwszego stopnia
https://irk.at.edu.pl – dla studiów drugiego stopnia

TERMIN ROZPOCZĘCIA INTERNETOWEJ REKRUTACJI TO 22 MAJA 2024.

Zakończenie składania dokumentów na studia licencjackie nastąpi 14 lipca 2024.

Zakończenie składania dokumentów na studia magisterskie nastąpi 10 września 2024.

 

UWAGA!

NA ETAPIE REJESTRACJI KANDYDATÓW NIE PRZYJMUJEMY TECZEK Z DOKUMENTAMI.

W naborze na rok akademicki 2024/2025 kandydatka/kandydat powinni złożyć w systemie IRK podanie oraz uzupełnić wymagane załączniki w wersji elektronicznej. W e-teczce kandydata/kandydatki powinny zostać umieszczone m.in. dokumenty związane z wykształceniem kandydata, pozwalające na przeprowadzenie kwalifikacji wstępnych oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
W zależności od sytuacji kandydata sytem IRK wskazuje odpowiednią listę wymaganych e-załączników.

Po ogłoszeniu wyników kandydatki i kandydaci zakwalifikowani na studia mają obowiązek dostarczyć w odpowiednim terminie przesłać (nie decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w białej, wiązanej teczce, opisanej wyłącznie imieniem i nazwiskiem, na adres:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
dopisek: REKRUTACJA WIEDZA O TEATRZE – odpowiednio z dopiskiem LIC. lub MGR

Teczka powinna zawierać wydrukowany i podpisany formularz wraz z załącznikami.

Do formularza podania na studia pierwszego stopnia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. oryginał, odpis lub kopię poświadczoną notarialnie świadectwa maturalnego
2. jedna fotografia formatu legitymacyjnego,
3. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty

Do formularza podania na studia drugiego stopnia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. oryginał, odpis lub kopię poświadczoną notarialnie dyplomu ukończenia studiów humanistycznych w stopniu licencjata lub jednolitych studiów wyższych wraz z suplementem,
2. jedna  fotografia formatu legitymacyjnego,
3. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

TYTUŁ PRZELEWU: [oznaczenie kierunku], [imię i nazwisko], [numer id]

 • WOTL – to oznaczenie kierunku dla studiów I stopnia / WOTM – to oznaczenie kierunku dla studiów II stopnia
 • numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO, w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 złotych.
Nr konta: 90 1140 1010 0000 2659 4500 1029

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

 

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASAD REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI W ROKU 2024

 

REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE

studia I stopnia, licencjackie, trzyletnie 

kierunek: wiedza o teatrze

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

1.1. Kandydatki i kandydaci z maturą polską

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny z trzech przedmiotów według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmiot dodatkowy

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 2
(np. 100%x 2=200 pkt.; 70%x2=140 pkt.)
 
matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 1
(np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)
matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu dzielony jest przez 2
(np. 100%/2= 50 pkt.; 50%/2= 25 pkt.)
    matura na poziomie rozszerzonym – procentowy wynik tego egzaminu mnożony  jest przez liczbę 1 (np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)

Język polski może być wskazany dwukrotnie  – w kolumnie 1 na poziomie podstawowym, natomiast w kolumnie 3 na poziomie rozszerzonym.

Przedmiot dodatkowy jest zawsze brany pod uwagę przy ustalaniu sumy punktów.

 

1.2. Kandydatki i kandydaci z maturą międzynarodową

Przeliczanie punktów uzyskanych w ramach matury międzynarodowej według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski albo język A1 z grupy 1. W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 2 muszą być różne Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmioty społeczne

Jeden przedmiot do wyboru z:

geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie, przedmiot z grupy „sztuka”

matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 2
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu; 85,8×2= 171,6 pkt.)
matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 1
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu;  85,8×1= 85,8 pkt.)
matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 dzielony jest przez 2
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu;  85,8/2= 42,9 pkt.)
    matura na poziomie HL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnoży jest przez 1
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu; 85,8×1= 85,8pkt.)

1 punkt w siedmiopunktowej skali ocen zamieniany jest na współczynnik 14,3. W ten sposób np. kandydat, który uzyskał na maturze wynik 6, otrzyma w procesie kwalifikacyjnym 6×14,3 = 85,8 punktu.

 

1.3. Kandydatki i kandydaci ze „starą maturą”

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmiot obowiązkowy:

historia, wiedza o społeczeństwie

ocena z egzaminu mnożona jest przez 40

(np. 5 x 40=200 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5 x 20=100 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5 x 20=100 pkt.)

 

1.4. Olimpiady ogólnopolskie

Laureatka / laureat jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji.

Finalistka / finalista jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik za przedmiot dodatkowy.

 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki
 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Języka Białoruskiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 • Olimpiada Języka Łacińskiego
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finalistka / finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna otrzymuje maksymalny wynik za język polski oraz przedmiot dodatkowy.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego

 

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów.

Maksymalna liczba punktów: 400.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 200.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

   3. Terminarz rekrutacji

Składanie dokumentów: do 14 lipca 2024.

Termin ogłoszenia listy rankingowej: 18 lipca 2024.

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 24 lipca 2024.

____________________________________________

 

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE

studia II stopnia, magisterskie, dwuletnie 

kierunek: wiedza o teatrze

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie) na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatek i kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:

Nazwa elementu waga
ocena z egzaminu dyplomowego
50%
średnia ze studiów 50%

   2. Wynik kwalifikacji

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników powyżej wymienionych elementów przemnożonych przez liczbę 10. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów: 100.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50.

  3. Terminarz rekrutacji

Składanie dokumentów: do 10 września 2024.

Termin ogłoszenia listy rankingowej: 16 września 2024.

Termin ogłoszenia listy przyjętych: 20 września 2024.

.

____________________________________________

PORADNIA KONSULTACYJNA DLA KANDYDATÓW

W ramach działań poradni kandydatkom i kandydatom na studia udzielane są informacje dotyczące rekrutacji oraz samych studiów. Na wiosnę poradnia organizuje Dzień Otwarty WOT.

W semestrze letnim, od lutego, istnieje możliwość umówienia się na kontakt bezpośredni – spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

bots.wot@e-at.edu.pl