Rekrutacja

Poradnia konsultacyjna dla kandydatów na Wydział Reżyserii

Kandydatów na Wydział Reżyserii zapraszamy do bezpłatnej
Poradni konsultacyjnej.

 

Rekrutacja na Wydział Reżyserii – podstawowe informacje.

Termin składania dokumentów na rok 2018/2019:

Etap I – termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2018 (liczy się data wpłynięcia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

Etapy II i III – etap praktyczny i etap teoretyczny: 17-21 września 2018.

Kandydaci na studia proszeni są o zarejestrowanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) pod adresem http://rekrutacja.at.edu.pl/WR/ (system IRK zostanie uruchomiony 15 maja).

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z załącznikami, należy przesłać w białej, wiązanej teczce, opisanej wyłącznie imieniem i nazwiskiem, na adres:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
REKRUTACJA WYDZIAŁ REŻYSERII.

Do formularza podania należy dołączyć:

* oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości oraz dyplomu licencjackiego, magisterskiego (w przypadku ukończenia innych studiów)
* kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
* 3 fotografie formatu legitymacyjnego,
* dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 150 zł na konto: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663; wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty,
egzemplarz reżyserski

Można dołączyć także:

* dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
* certyfikat z języka, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Przebieg egzaminów

Kandydaci na jednolite dziesięciosemestralne stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Reżyserii zdają egzamin konkursowy w trzech etapach:

I ETAP – ELIMINACJA WSTĘPNA
Odbywa się na podstawie składanej wraz z dokumentami kandydata pracy (egzemplarz reżyserski wybranego przez kandydata dramatu lub adaptacji scenicznej prozy). Pracę czyta dwóch recenzentów – wykładowców przedmiotu głównego. Na specjalnym posiedzeniu komisja praktyczna (bez scenografów) ocenia pracę w skali od 0 do 11 pkt (0 pkt = ocena niedostateczna) i sporządza listę osób dopuszczonych do II etapu.

II ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY
Kandydaci przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej przez dziekana. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: kandydat musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w II etapie oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w II etapie nie mają wpływu na dopuszczenie do etapu III, natomiast zwiększają dorobek punktowy kandydata, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem III etapu.

Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:

• obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0–11 pkt
• realizacja etiudy na zadany temat 0–11 pkt
• obrona etiudy 0–11 pkt
• praca z aktorem 0–11 pkt
• rysunek 0–11 pkt
• umuzykalnienie 0–11 pkt
• spostrzegawczość 0–11 pkt
• wyobraźnia 0–11 pkt
• skojarzenia 0–11 pkt
• umiejętności narracyjne 0–11 pkt
• porównania 0–11 pkt
• komiks 0–11 pkt
• zdolności aktorskie 0–11 pkt
• sprawdzian predyspozycji do studiów reżyserskich 0–20 pkt

III ETAP – EGZAMIN TEORETYCZNY
Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

• teatr wśród sztuk 0–12 pkt
• dramat polski i powszechny 0–12 pkt
• wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0–12 pkt
• forma i logika wypowiedzi 0–12 pkt

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki. Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

1. Kandydaci z „nową maturą” są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego z języka obcego zależy od tego, czy kandydat zdawał język na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:
• jeśli kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70 % = 7 pkt.),
• jeśli kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez 5 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2, 5 pkt.)

2. Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury” na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach), a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikat (minimum First Certificate lub równoważny z innego języka) zwalnia kandydatów ze „starą maturą” z testu językowego na egzaminie wstępnym. Punktacja w tym wypadku jest następująca:

Ocena A = 10 pkt
B = 8 pkt
C = 5 pkt
Kandydat może uzyskać z egzaminu z języka obcego od 0 do 10 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów (maksymalnie 232).