Rekrutacja
Rekrutacja na Wydział Wiedzy o Teatrze – podstawowe informacje.

REJESTRACJA KANDYDATA / KANDYDATKI

Kandydaci na studia proszeni są o zarejestrowanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wypełnienie za jego pośrednictwem formularza podania o przyjęcie na studia.

http://rekrutacja.at.edu.pl/WOTlic – dla studiów pierwszego stopnia
http://rekrutacja.at.edu.pl/WOTmgr – dla studiów drugiego stopnia

TERMIN ROZPOCZĘCIA INTERNETOWEJ REKRUTACJI TO 23 MAJA 2017. Zakończenie składania dokumentów nastąpi 10 lipca 2017.

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z załącznikami, należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) w białej, wiązanej teczce, opisanej wyłącznie imieniem i nazwiskiem, na adres:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa
dopisek: REKRUTACJA WYDZIAŁ WIEDZY O TEATRZE

Do formularza podania na studia pierwszego stopnia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. oryginał lub odpis notarialny świadectwa maturalnego
2. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
3. dwie fotografie formatu legitymacyjnego,
4. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 85 zł.
Nr konta PKO SA 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663

Do formularza podania na studia drugiego stopnia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. oryginał lub odpis notarialny świadectwa maturalnego oraz dyplomu ukończenia studiów humanistycznych w stopniu licencjata lub jednolitych studiów wyższych wraz z suplementem,
2. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
3. dwie  fotografie formatu legitymacyjnego,
4. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie dokumentów przez kandydata po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI W ROKU 2017

studia I stopnia, licencjackie, trzyletnie 

kierunek: wiedza o teatrze

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

1.1. Kandydaci z maturą polską

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny z trzech przedmiotów według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmiot dodatkowy

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 2
(np. 100%x 2=200 pkt.; 70%x2=140 pkt.)
 
matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 1
(np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)
matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu dzielony jest przez 2
(np. 100%/2= 50 pkt.; 50%/2= 25 pkt.)
    matura na poziomie rozszerzonym – procentowy wynik tego egzaminu mnożony  jest przez liczbę 1 (np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)

Język polski może być wskazany dwukrotnie  – w kolumnie 1 na poziomie podstawowym, natomiast w kolumnie 3 na poziomie rozszerzonym.

Przedmiot dodatkowy jest zawsze brany pod uwagę przy ustalaniu sumy punktów.


1.2. Kandydaci z maturą międzynarodową

Przeliczanie punktów uzyskanych w ramach matury międzynarodowej według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski albo język A1 z grupy 1. W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 2 muszą być różne Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmioty społeczne

Jeden przedmiot do wyboru z:

geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie, przedmiot z grupy „sztuka”

matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 2
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu; 85,8×2= 171,6 pkt.)
matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 1
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu;  85,8×1= 85,8 pkt.)
matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 dzielony jest przez 2
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu;  85,8/2= 42,9 pkt.)
    matura na poziomie HL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnoży jest przez 1
(np. 6×14,3 = 85,8 punktu; 85,8×1= 85,8pkt.)

1 punkt w siedmiopunktowej skali ocen zamieniany jest na współczynnik 14,3. W ten sposób np. kandydat, który uzyskał na maturze wynik 6, otrzyma w procesie kwalifikacyjnym 6×14,3 = 85,8 punktu.

 

1.3. Kandydaci ze „starą maturą”

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny według następujących zasad:

1 2 3
Przedmiot obowiązkowy: język polski Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny Przedmiot obowiązkowy:

historia, wiedza o społeczeństwie

ocena z egzaminu mnożona jest przez 40

(np. 5 x 40=200 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5 x 20=100 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5 x 20=100 pkt.)


1.4. Olimpiady ogólnopolskie

Laureat jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji. Finalista jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik za przedmiot dodatkowy.

 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki
 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Języka Białoruskiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 • Olimpiada Języka Łacińskiego
 • Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna otrzymuje maksymalny wynik za język polski oraz przedmiot dodatkowy.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego

 

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów.

Maksymalna liczba punktów: 400.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 200.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

   3. Terminarz rekrutacji

Składanie dokumentów: do 10 lipca 2017.

Termin ogłoszenia wyników: 12 lipca 2017

____________________________________________

 studia II stopnia, magisterskie, dwuletnie 

kierunek: wiedza o teatrze

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:

Nazwa elementu waga
ocena z egzaminu dyplomowego 50%
średnia ze studiów 50%

   2. Wynik kwalifikacji

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników powyżej wymienionych elementów przemnożonych przez liczbę 10. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów: 100.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50.

  3. Terminarz rekrutacji

I TURA

Składanie dokumentów: do 10 lipca 2017.

Termin ogłoszenia wyników: 12 lipca 2017

____________________________________________

PORADNIA KONSULTACYJNA DLA KANDYDATÓW

W ramach działań poradni kandydatom na studia udzielane są informacje dotyczące rekrutacji, przygotowań do egzaminu oraz samych studiów. Na wiosnę poradnia organizuje Dzień Otwarty WOT.

Kontakt: poradniawot@at.edu.pl

W semestrze letnim, od lutego, istnieje możliwość umówienia się na kontakt bezpośredni – spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!