Zbiory

Podstawowe zadania Biblioteki Akademii to: gromadzenie, przetwarzanie (opracowywanie) oraz udostępnianie informacji o zbiorach własnych i bazach danych; udostępnianie informacji z innych baz w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, prac badawczych i rozwoju własnych zbiorów; tworzenie własnych baz danych na nośnikach elektronicznych i udostępnianie ich w sieci lokalnej oraz współpraca z sieciami biblioteczno-informacyjnymi uczelni polskich i zagranicznych.

Biblioteka Akademii Teatralnej gromadzi zbiory z zakresu:
 teorii, historii, zagadnień dramatu i teatru polskiego i światowego; problemów i kierunków rozwoju teatru współczesnego;
 teorii, historii i współczesności kina polskiego i światowego;
 monografii, biografii ludzi teatru i dramatu, kina, kultury, literatury;
 teatru lalkowego;
 dramatopisarstwa, scenopisarstwa, adaptacji;
 aktorstwa, nauczania zawodu, warsztatów aktorskich, wymowy
 reżyserii teatralnej, filmowej i telewizyjnej;
 opery, operetki, kabaretu;
 baletu, tańca widowiskowy;
 plastyki teatralnej, scenografii, kostiumologii;
 zagadnień kultury polskiej i światowej;
 muzykologii, muzyki poważnej i rozrywkowej;
 historii sztuki, sztuki
 literatury, literaturoznawstwa, teksty krytycznoliterackie;
 filozofii, psychologii, socjologii, religii, historii;
 innych dziedzin humanistycznych.

Zbiory specjalne to: dokumentacja przedstawień dyplomowych; prace magisterskie i licencjackie; nuty, teksty piosenek; linki z nagraniami, płyty DVD, CD, video, płyty analogowe, kasety (z nagraniami dokumentującymi zajęcia i przedmioty nauczania (np. technika mowy, gra aktorska, ruch sceniczny, piosenka), przedstawienia dyplomowe, życie uczelni, film, teatr – na potrzeby dydaktyczne uczelni, opera, balet, muzyka rozrywkowa i poważna – na potrzeby dydaktyczne uczelni; recenzje teatralne; wycinki prasowe z lat 1964-2013; maszynopisy z Agencji Autorskiej i teatrów – teksty sztuk, adaptacje sceniczne. Integralną część zbiorów w bibliotece Wydziału Sztuki Lalkarskiej stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym sztuk dla dzieci (ilość ok. 3000 egz.). Ponad 600 egzemplarzy stanową maszynopisy przekazane przez Centralną Bibliotekę Repertuarową, mieszczącą się przy warszawskim teatrze „Lalka” oraz materiały dokumentujące historię i działalność teatrów lalkowych w Polsce i na świecie.

Na zbiory biblioteki głównej składa się ponad 70000 woluminów, ok. 12000 woluminów czasopism, ok. 3000 maszynopisów, 1700 woluminów nut, kilkadziesiąt tysięcy recenzji, 6300  sztuk materiałów audiowizualnych: płyt analogowych, video, DVD, CD, linków z nagraniami. Wydzielony księgozbiór podręczny, liczący ok. 1700 woluminów – zawiera encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory, unikatowe wydawnictwa albumowe – o profilu humanistycznym i artystycznym.

Księgozbiór biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej obejmuje ok. 12500 woluminów i ponad 30 tytułów czasopism. Pozostałe publikacje to materiały audiowizualne, maszynopisy, prace magisterskie i kwalifikacyjne, płyty, kasety VHS oraz dokumenty życia społecznego dot. uczelni i teatrów lalkowych.