Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze: aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji, animatora działań kulturalnych, prezentera i redaktora w mass mediach,

____________

Dokumenty w e-teczce kandydata, w tym listy utworów można zamieszczać w systemie IRK do dn. 7 czerwca 2019 r.

____________

 

TERMINARZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
NA KIERUNEK AKTORSTWO
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
(organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie)

>> > ETAP I << <

14 – 17 czerwca: I ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
18 – 19 czerwca: I ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

>> > ETAP II << <

21 – 26 czerwca: II ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
21 – 25 czerwca: II ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

 

>> > ETAP III << <

27 czerwca – 6 lipca
(ETAP KONKURSOWY wiąże się z koniecznością pojawienia się w Akademii Teatralnej kilkukrotnie. Termin konkursowy wyznaczony będzie (z przedziału 1 – 6 lipca) indywidualnie po zakwalifikowaniu się do III etapu, oprócz nich wszyscy finaliści bez wyjątku będą musieli stawić się w dniach:

27 czerwca: III ETAP – konsultacje aktorskie dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

28 czerwca: III ETAP – egzamin muzyczno–słuchowy wyłącznie dla finalistów aktorstwa i wokalistyki; obecność obowiązkowa

29 czerwca: III ETAP – egzamin sprawności fizycznej i taneczno-rytmicznej dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa)

1 lipca: III ETAP – przegląd kandydatów dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

1 – 6 lipca: III ETAP KONKURSOWY (dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa podczas jednego terminu z przedziału)

 

____________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 UWAGA!
Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

 

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się :

dla kierunku Aktorstwo na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AD (uruchomienie w maju 2019), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami.

Kandydat przystępujący do egzaminu w ETAPIE II  musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami (wymagania podane poniżej).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem “kierunek Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne”:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • lista utworów (tytuły i autorzy) wydrukowana z systemu IRK
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

Kandydaci zakwalifikowani do ETAPU III egzaminów  muszą w dniu ogłoszenia wyników złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie. 

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr:   03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!)
 • Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo dramatyczne

  Jednolite studia magisterskie, egzamin trzyetapowy.

    

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół  może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w I ETAPIE, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. W tym etapie Zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez Zespół temat.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kwalifikację do III ETAPU egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo dramatyczne, uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
 • praktycznej –  sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie  i
 • teoretycznej- sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku pendrive, CD. W Sali będzie dostępne pianino.

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

 1.   Egzamin rytmiczno-ruchowy:
  • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2.    Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) część praktyczna

 • warunki dykcyjne             0 – 20 pkt.
 • warunki głosowe 0 – 20 pkt.
 • interpretacja tekstów       0 – 20 pkt.
 • zadania aktorskie 0 – 20 pkt.
 • interpretacja piosenki 0 – 20 pkt.
 • predyspozycje sceniczne 0 – 20 pkt.

b) część teoretyczna

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki  oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi)                        0 – 20 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 140 pkt.

(120 pkt. za część praktyczną i 20 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 160 pkt. (120 pkt. za egzamin rytmiczno-ruchowy i 140 pkt. za egzamin aktorski)

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 170 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin aktorski –  max. 140 pkt.

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów ( 10 pkt )

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ). 

 

Dziekanat Wydziału Aktorskiego
dziekanatwa@at.edu.pl – dziekanat Wydziału Aktorskiego
tel. (22) 635 74 14