Kierunek Aktorstwo

Informacje i sylwetka absolwenta

Kierunek aktorstwo wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną!
Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu (szczegóły tutaj)

specjalność aktorstwo dramatyczne 
specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

 

Kierunek aktorstwo kształci przyszłych aktorów. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi na kierunku aktorstwo dwie specjalności: aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka w profilu ogólnoakademickim. Poziomem kształcenia są jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów w stacjonarnej formie studiów.

W czasie całego toku studiów student przechodzi intensywny trening zawodu aktora. Od wstępu do aktorstwa poprzez elementarne zadania aktorskiepodstawy scen dialogowych prozą i wierszempracę nad rolą aż do roli w spektaklu dyplomowym.

Program studiów w obrębie specjalności aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka zawiera także przedmioty związane z takimi zagadnieniami jak: wiersz, proza, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika oraz taniec.

Specjalność aktorstwo i wokalistyka zawiera także w swoim programie przedmioty ściśle związane z intensywnym kształceniem aktora wokalisty: praca z akompaniatorem, emisja głosu, solfeż, style muzyczne, sceny dialogowe wokalne, zespoły wokalne, formy muzyczne z literaturą, praca nad rolą w teatrze w spektaklu muzycznym.

W czasie 10-cio semestralnego toku studiów studenci obu specjalności przechodzą intensywny kurs wiedzy teoretycznej uczęszczając na zajęcia przypisane do swoich specjalności: historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu polskiego, historia muzyki, historia teatru muzycznego, historia sztuki, historia filmu, historia literatury, historia filozofii, antropologia kultury, antropologia sztuk widowiskowych oraz lektorat języka obcego.

Program studiów posiada bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (ok. 40) m.in.: praca z głosem (podłoga), technika Alexandra, szermierka sceniczna, walki sceniczne, akrobatyka, podstawy pracy z kamerą, techniki aktorskie, konsultacje logopedyczne, warsztat interpretacyjny, słuchowisko, rozczytywanie dramatów, monodram aktorski, recital wokalny, przygotowanie do castingu, infrastruktura teatralna czy ćwiczenia z reżyserami.

Każdy z semestrów I – VI edukacji kończy sesja egzaminacyjna, podczas której przedmioty praktyczne oceniane są przez zespół egzaminacyjny. Po zebraniu wykładowców każdego roku, odbywa się spotkanie opiekuna roku ze studentem i omówienie jego postępów edukacyjnych.

Spektakl dyplomowy przygotowywany podczas semestru VII – VIII edukacji,  stanowi podsumowanie procesu kształcenia. Jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy. 

Przedmioty teoretyczne podczas całego procesu edukacji oraz wszystkie przedmioty praktyczne z semestrów IX – X oceniane lub zaliczane są przez poszczególnych wykładowców.

W toku studiów student kierunku aktorstwo zdobywa wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz  takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mógł stać się reprezentantem elity aktorskiej, przygotowanym do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki (studenci, którzy rozpoczęli od roku 2019/2020 uzyskują tytuł magistra).

________________________________________

specjalność aktorstwo dramatyczne
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Kierunku Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

  • aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
  • animatora działań kulturalnych,
  • prezentera i redaktora w mass mediach,
  • wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

 

________________________________________

specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w teatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie  emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.