Zbiory

Podstawowe zadania Biblioteki Akademii to: gromadzenie, przetwarzanie (opracowywanie) oraz udostępnianie informacji o zbiorach własnych i bazach danych; udostępnianie informacji z innych baz w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, prac badawczych i rozwoju własnych zbiorów; tworzenie własnych baz danych na nośnikach elektronicznych i udostępnianie ich w sieci lokalnej oraz współpraca z sieciami biblioteczno-informacyjnymi uczelni polskich i zagranicznych.

Biblioteka Akademii Teatralnej gromadzi zbiory z zakresu:
 teorii, historii, zagadnień dramatu i teatru polskiego i światowego; problemów i kierunków rozwoju teatru współczesnego;
 teorii, historii i współczesności kina polskiego i światowego;
 monografii, biografii ludzi teatru i dramatu, kina, kultury, literatury;
 teatru lalkowego;
 dramatopisarstwa, scenopisarstwa, adaptacji;
 aktorstwa, nauczania zawodu, warsztatów aktorskich, wymowy
 reżyserii teatralnej, filmowej i telewizyjnej;
 opery, operetki, kabaretu;
 baletu, tańca widowiskowy;
 plastyki teatralnej, scenografii, kostiumologii;
 zagadnień kultury polskiej i światowej;
 muzykologii, muzyki poważnej i rozrywkowej;
 historii sztuki, sztuki
 literatury, literaturoznawstwa, teksty krytycznoliterackie;
 filozofii, psychologii, socjologii, religii, historii;
 innych dziedzin humanistycznych.

Zbiory specjalne to: dokumentacja przedstawień dyplomowych; prace magisterskie i licencjackie; nuty, teksty piosenek; płyty DVD, CD, video, płyty analogowe, kasety (z nagraniami dokumentującymi zajęcia i przedmioty nauczania (np. technika mowy, gra aktorska, ruch sceniczny, piosenka), przedstawienia dyplomowe, życie uczelni, film, teatr – na potrzeby dydaktyczne uczelni, opera, balet, muzyka rozrywkowa i poważna – na potrzeby dydaktyczne uczelni; recenzje teatralne; wycinki prasowe z lat 1964-2013; maszynopisy z Agencji Autorskiej i teatrów – teksty sztuk, adaptacje sceniczne. Integralną część zbiorów w bibliotece Wydziału Sztuki Lalkarskiej stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym sztuk dla dzieci (ilość ok. 3000 egz.). Ponad 600 egzemplarzy stanową maszynopisy przekazane przez Centralną Bibliotekę Repertuarową, mieszczącą się przy warszawskim teatrze „Lalka” oraz materiały dokumentujące historię i działalność teatrów lalkowych w Polsce i na świecie.

Na zbiory biblioteki głównej składa się ponad 70000 woluminów, ok. 12000 woluminów czasopism, ok. 2000 maszynopisów, 1200 woluminów nut, ok. 1000 płyt DVD, 600 płyt CD, ponad 600 kaset video, kilkadziesiąt tysięcy recenzji, ponad 1300 płyt analogowych i in. Wydzielony księgozbiór podręczny, liczący ok. 1700 woluminów – zawiera encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory, unikatowe wydawnictwa albumowe – o profilu humanistycznym i artystycznym.

Księgozbiór biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej obejmuje ok. 12500 woluminów i ponad 30 tytułów czasopism. Pozostałe publikacje to materiały audiowizualne, maszynopisy, prace magisterskie i kwalifikacyjne, płyty, kasety VHS oraz dokumenty życia społecznego dot. uczelni i teatrów lalkowych.