Rekrutacja

Wyniki I etapu będą podane w systemie IRK najpóźniej do 16 września 2021 r. do godziny 20:00. Prosimy o niedzwonienie przed tym terminem.

WAŻNE!!! PRZEWODNIK PO REKRUTACJI ONLINE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 (PDF)

Zamknięcie Internetowej Rejestracji Kandydatów nastąpi 31 sierpnia 2021r.

 

Rekrutacja na Kierunek Reżyserii – podstawowe informacje.

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się dla kierunku Reżyseria na stronie rekrutacja.at.edu.pl/R  (uruchomienie 2 czerwca 2021r), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami.

Kandydat przystępujący do egzaminu w ETAPIE II musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami (wymagania podane poniżej). Jednak dopiero po zakwalifikowaniu się do ETAPU III składa ją w Biurze Obsługi Toku Studiów (tuż po ogłoszeniu wyników).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem “Kierunek Reżyseria”:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że dokument może być wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki.

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!)
 • Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek reżyseria.

Etap I – termin składania dokumentów elektronicznie: nie później niż do 31.08.2021r. do godziny 16:00.

Etapy II i III – etap praktyczny i etap teoretyczny: 20-24 września 2021r.

 


ETAP I –ELIMINACJA WSTĘPNA

odbywa się na podstawie składanej wraz z dokumentami kandydata pracy (egzemplarz reżyserski wybranego przez kandydata dramatu lub adaptacji scenicznej). Pracę czyta dwóch recenzentów –wykładowców przedmiotu głównego. Na specjalnym posiedzeniu zespół egzaminacyjny na podstawie pisemnych opinii recenzentów ocenia pracę w skali dwustopniowej: dostateczny(dst.) lub niedostateczny(ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.)kwalifikuje kandydata do ETAPU II.

ETAP II –EGZAMIN PRAKTYCZNY

Kandydaci przystępują do egzaminów w kolejności ustalonej przez dziekana. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: kandydat musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w ETAPIE II oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w ETAPIE II nie mają wpływu na dopuszczenie do ETAPU III, natomiast zwiększają dorobek punktowy kandydata, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem ETAPU III.

Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:

 • obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0 –11 pkt.
 • realizacja etiudy na zadany temat 0 –11 pkt.
 • obrona etiudy 0 –11 pkt
 • praca z aktorem 0 –11 pkt
 • rysunek 0 –11 pkt
 • umuzykalnienie 0 –11 pkt
 • spostrzegawczość 0 –11 pkt.
 • wyobraźnia 0 –11 pkt.
 • skojarzenia 0 –11 pkt.
 • umiejętności narracyjne 0 –11 pkt.
 • porównania 0 –11 pkt.
 • komiks 0 –11 pkt.
 • zdolności aktorskie 0 –11 pkt.
 • sprawdzian predyspozycji zawodowej do studiów reżyserskich 0–20 pkt.

ETAP III –EGZAMIN TEORETYCZNY

Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 –12 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 –12 pkt.
 • wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 –12 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 –12 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.

Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów. Kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10).Kandydaci, obywatele innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w trakcie egzaminu teoretycznego, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

*O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z eliminacji wstępnej, egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego i języka obcego.