Rekrutacja

Rekrutacja

Wyniki Etapu I będą podane w systemie IRK najpóźniej do 12 września 2024r. do godziny 20:00. Prosimy o niedzwonienie z pytaniami o wyniki przed tym terminem.

 

WAŻNE!!! PRZEWODNIK PO REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 (.pdf, 187 kB)

Otwarcie Internetowej Rejestracji Kandydatów nastąpi 7 czerwca 2024r.

Zamknięcie Internetowej Rejestracji Kandydatów nastąpi 25 sierpnia 2024 r.

 

Rekrutacja na Kierunek Reżyseria – podstawowe informacje:

 

 1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych, osoba kandydująca powinna wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się dla Kierunku Reżyseria na stronie https://irk.at.edu.pl/, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty.

 

 1. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami. Dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminu wstępnego i listy osób zakwalifikowanych na studia, osoby te proszone są o dostarczenie:

 • podania na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisanego przez osobę kandydującą wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości lub poświadczonej notarialnie kopii tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); osoby kandydujące z międzynarodową maturą – dokumentu wydanego za granicą, będącego odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplomu IB wydanego przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

 Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej
 • certyfikat z nowożytnego języka obcego

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. WAŻNE: dokument tożsamości może być wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu lub przy składaniu dokumentów do teczki.

 

 1. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

UWAGA: W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 każdy z kierunków posiada odrębny numer konta. Prosimy zwrócić uwagę na dane przelewu.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 48 1140 1010 0000 2659 4500 1009

TUTUŁ PRZELEWU: WR, [imię i nazwisko], [numer id]

 • WR – to oznaczenie kierunku reżyseria
 • numer id – indywidualny numer osoby kandydującej, w systemie rekrutacji widoczny na stronie MOJE KONTO w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE
 • zamieścić w IRK potwierdzenie przelewu

 

UWAGA: Brak płatności oraz brak przesłanego potwierdzenia przelewu bankowego w wyznaczonym terminie (25.08.2024 godz. 23:59) blokuje zgłoszenie kandydata i system uniemożliwia dalszą kwalifikację.

 

UWAGA NA OSZUSTÓW:

Szanowni Państwo, proces rekrutacji to stresujący okres, który mogą wykorzystać oszuści. Przypominamy, że rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem naszej Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wszelkie adresy e-mail, konta bankowe do przelewów, numery telefonów, a także linki prowadzące do logowania do systemu rekrutacji są umieszczone wyłącznie na tej stronie internetowej (https://irk.at.edu.pl/pl/). Prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku znalezienia jakichkolwiek linków prowadzących do rekrutacji, a podawanych w innych miejscach niż nasza strona, otrzymanych sms lub wiadomości e-mail, które nie są bezpośrednio związane z podjętymi przez Państwa działaniami lub posiadają nienaturalną składnię lub adres, a także niedokonywania wpłat na konta bankowe nie znajdujące się w naszej Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wszelkie płatności związane z rekrutacją odbywają się wyłącznie w trybie opisanym na stronie IRK. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wstrzymanie się z działaniami i kontakt bezpośredni na maila R@rekrutacja.at.edu.pl

Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla osób kandydujących na kierunek reżyseria.

___

Etap I – termin składania dokumentów: nie później niż do 25 sierpnia 2024 r.

Etapy II i III – etap praktyczny i etap teoretyczny: 16-20 września 2024 r.

 

ETAP I – ELIMINACJA WSTĘPNA odbywa się na podstawie złożonego egzemplarza reżyserskiego wybranego dramatu lub adaptacji scenicznej. Pracę czyta co najmniej dwóch recenzentów/recenzentki – wykładowców/wykładowczynie Kierunku Reżyseria. Na specjalnym posiedzeniu zespół egzaminacyjny na podstawie pisemnych opinii recenzentów/recenzentek ocenia pracę w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje do II i III ETAPU.

 

ETAP II – EGZAMIN PRAKTYCZNY

Osoby kandydujące przystępują do egzaminów w kolejności ustalonej przez dziekankę. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: osoba kandydująca musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w ETAPIE II oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w ETAPIE II nie mają wpływu na dopuszczenie do ETAPU III, natomiast zwiększają dorobek punktowy osoby kandydującej, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem ETAPU III.

Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:

 • obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0 –11 pkt.
 • realizacja etiudy na zadany temat 0 –11 pkt.
 • obrona etiudy 0 –11 pkt
 • praca z aktorem 0 –11 pkt
 • rysunek 0 –11 pkt
 • umuzykalnienie 0 –11 pkt
 • spostrzegawczość 0 –11 pkt.
 • wyobraźnia 0 –11 pkt.
 • skojarzenia 0 –11 pkt.
 • umiejętności narracyjne 0 –11 pkt.
 • porównania 0 –11 pkt.
 • komiks 0 –11 pkt.
 • zdolności aktorskie 0 –11 pkt.
 • sprawdzian predyspozycji zawodowej do studiów reżyserskich 0–20 pkt.

 

 

 

 

ETAP III – EGZAMIN TEORETYCZNY

Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 –12 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 –12 pkt.
 • wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 –12 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 –12 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych osoby kandydującej w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.

Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkie osoby kandydujące. Osoby kandydujące „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10). Osoby kandydujące z innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w trakcie wszystkich etapów rekrutacji, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na Kierunek Reżyseria decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez osobę kandydującą z eliminacji wstępnej, egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego i języka obcego.

KONTAKT
r@rekrutacja.at.edu.pl

W sprawie dostępu alternatywnego prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@e-at.edu.pl.

W sprawie problemów z aktywacją i tworzeniem kont prosimy o kontakt pod adresem admin@rekrutacja.at.edu.pl.