Praca dyplomowa

Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Pierwszy krok – przygotowanie pracy dyplomowej

Promotorami prac magisterskich zostają zazwyczaj osoby prowadzące seminarium magisterskie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i za zgodą dziekana, opiekę nad pracą może objąć inny nauczyciel zatrudniony w Akademii Teatralnej lub osoba spoza uczelni, o ile posiada co najmniej stopień doktora.

O ile merytorycznie ostateczny kształt pracy zależy od studenta oraz – w pewnym stopniu – promotora, to kwestie związane z edycją pracy (przypisy, układ pracy, zapis bibliografii), wyglądem strony tytułowej oraz oświadczeniem, jakie powinno być dołączone do pracy, reguluje Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Akademii Teatralnej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia i ujednolicenia wymogów edytorskich dotyczących prac dyplomowych.

Pliki do pobrania:

Wymogi edytorskie (w tym wygląd strony tytułowej oraz wzór oświadczenia)

Sam wygląd strony tytułowej

 

Drugi krok – rozliczenie programu studiów

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń lub pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Należy również zgromadzić przewidzianą w programie studiów liczbę punktów ECTS za przedmioty wolnego wyboru (fakultety), a także rozliczyć praktyki.

Proszę pamiętać, że zaliczenie ostatniego semestru seminarium magisterskiego otrzymuje się po złożeniu pracy magisterskiej. Niezłożenie pracy w terminie oznacza niezaliczenie semestru, czego konsekwencją jest skreślenie z listy studentów.

Aby rozliczyć praktyki, należy dostarczyć do BOTS wypełnioną kartę praktyk (do pobrania poniżej), która podlega ocenie przez pełnomocnika ds. praktyk. Pełnomocnik uzupełnia również zaliczenia w systemie USOS.

Ponadto studenci zobligowani są dostarczyć do BOTS tzw. obiegówkę, w której rozliczają się z różnymi komórkami uczelnianymi (biblioteką, garderobą, etc).

Pliki do pobrania:

Karta praktyk

Obiegówka

Trzeci krok – złożenie pracy (wydruk i w wersji cyfrowej)

Jeśli praca dyplomowa jest gotowa, a program studiów rozliczony, można zainicjować procedurę „obrony”.

Student zgłasza do dziekanatu tytuł pracy, dane promotora oraz recenzenta. Po wprowadzeniu tych danych w systemie USOS student samodzielnie (!) umieszcza pracę oraz uzupełnia dane w wirtualnym Archiwum Prac Dyplomowych, znajdującym się pod adresem apd.at.edu.pl

Dane do logowania do APD są identyczne, jak do systemu USOS.

Wszystkie kolejne działania odbywają się w APD: akceptacja pracy przez promotora – > wystawienie opinii przez promotora – > wpisanie recenzji przez recenzenta

Każda praca poddawana jest sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy. Raport z badania trafia do akceptacji promotora.

Więcej informacji o tym, czy jest Jednolity System Antyplagiatowy, jakie są podstawy prawne do jego funkcjonowania i na jakiej zasadzie działa, można znaleźć pod tym adresem:

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/o-jsa/

Wskazówki dotyczące analizy raportu:

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/analiza-raportu/

Dodatkowo student/ka składa jeden egzemplarz wydrukowanej i oprawionej pracy dyplomowej w dziekanacie.

Czwarty krok – egzamin dyplomowy

Jeśli praca przeszła pomyślnie wszystkie powyższe etapy, czas na egzamin dyplomowy, zwany potocznie „obroną”. Termin obrony wyznacza dziekan, w porozumieniu z promotorem i recenzentem.

Egzamin powinien się odbyć do końca semestru, w którym została przyjęta praca dyplomowa. Egzaminy zazwyczaj odbywają się w trzech terminach: w lutym (pod koniec semestru zimowego), w czerwcu oraz we wrześniu (pod koniec semestru letniego).

Jak podpowiada Regulamin Studiów w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: „na egzaminie student winien wykazać się szczegółową znajomością problematyki objętej tematem pracy wynikającą z osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się w zakresie wiedzy, odpowiednich dla studiowanego kierunku”. Ponadto „egzamin licencjacki lub magisterski obejmuje obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej.”

Dyplom, suplement do dyplomu, odpisy

Każdy absolwent ma prawo do otrzymania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu, wraz z dwoma odpisami.

Osoby, które zostały przyjęte na studia przed 1 października 2018 roku, oraz te, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019, wnoszą następujące opłaty za dyplom:

  • 60 zł – dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,
  • 40 zł – dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
  • 90 zł – duplikat dyplomu ukończenia studiów,
  • 60 zł – duplikat odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

Osoby, które zostały przyjęte na studia 1 października 2019 roku, otrzymują dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu, wraz z dwoma opisami bezpłatnie.

Opłatę w wysokości 20 zł wnosi się jedynie:
za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym):
– dyplom ukończenia studiów w języku obcym,
– suplement do dyplomu w języku obcym,

za wydanie duplikatu:
– dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu.