Rada kierunku

Rada kierunku wiedza o teatrze na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

dr Paweł Płoski (przewodniczący)

dr hab. Agata Adamiecka-Sitek

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. Tomasz Plata

dr Kamila Lewandowska

dr Weronika Szczawińska

dr Mateusz Żurawski

Inga Mika

 

Terminy zebrań rady:

28 stycznia 2021

11 lutego 2021

 

Rada kierunku ds. jakości kształcenia monitoruje i realizuje działania w zakresie jakości kształcenia:

a) dokonuje systematycznej oceny programu studiów;

b) proponuje i opiniuje zmiany w programie studiów;

c) proponuje i opiniuje programy kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych;

d) dokonuje oceny programu praktyk (z przedstawicielem studentów);

e) dokonuje okresowego przeglądu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w odniesieniu do programu studiów;

f) dokonuje oceny stopnia umiędzynarodowienia i przedstawia propozycje w tym zakresie;

g) dokonuje oceny wsparcia studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, w procesie nauczania (z przedstawicielem studentów).