Stypendia

Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej określone są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem student może wnioskować o:

Stypendium socjalne

 1. Stypendium to przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Wniosek (Załącznik nr 2) należy złożyć wydziałowej komisji stypendialnej. Można to zrobić w dowolnym momencie roku akademickiego, jednak stypendium socjalne na cały rok akademicki student otrzyma tylko wtedy, gdy złoży wniosek do 31 października br.
 3. Można wnioskować o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wystarczy to zaznaczyć we wniosku i dołączyć wypełniony Załącznik nr 11. Ta forma pomocy zastępuje dawne stypendium mieszkaniowe.

Stypendium rektora

 1. Stypendium to przysługuje osobom o wysokich wynikach w nauce oraz osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych.
 2. Wniosek (Załącznik nr 3) należy złożyć w sekretariacie rektora terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora dotyczącym zasad przyznawania stypendiów rektora w danym roku akademickim.
 1. We wniosku należy wpisać średnią ocen z roku poprzedzającym złożenie wniosku (wpisuje pracownik dziekanatu i potwierdza własnoręcznym podpisem) oraz osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 2. Zgodnie z ustawą, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów z danego kierunku.

 

Zapomogę

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 3. Wniosek o zapomogę (Załącznik nr 6) należy złożyć wydziałowej komisji stypendialnej.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Wniosek o zapomogę (Załącznik nr 5) należy złożyć wydziałowej komisji stypendialnej.

 

Dokumenty

Obowiązek informacyjny studenci i członkowie rodziny stypendia AT

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom AT 2018

zał. 1 ustalenie skladu rodziny i dochodow studenta-AT

zał. 2 wniosek o stypendium socjalne

zał. 3 wniosek o stypendium rektora

zał. 4 zaświadczenie o średniej z innej uczelni

zał. 5 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

zał. 6 wniosek o zapomogę

zał. 7 oświadczenie o dochodach zryczałtowanych.docx

zał. 8 oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu

zał. 9 oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa

zał. 10 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

zał. 11 oświadczenie studenta do stypendium socjalnegoo zwiekszonej wysokosci