Program studiów

Studia na Wydziale aktorskim trwają 9 semestrów. Czwarty rok przeznaczony jest na warsztaty dyplomowe. W programie studiów znajdują się zajęcia z gry aktorskiej (elementarne zadania aktorskie, opracowanie scen dialogowych, praca nad rolą, ćwiczenia z reżyserami, ruch sceniczny), kształcenie głosu i wymowy (impostacja głosu, mówienie wierszem i prozą, recytacje zbiorowe i indywidualne), umuzykalnienie (śpiew – piosenka i pieśń, rytmika, taniec), ćwiczenia ruchowe (gimnastyka, szermierka, walki sceniczne, formy i style ruchu scenicznego). Prócz zajęć czysto praktycznych program studiów obejmuje również przedmioty teoretyczne z zakresu historii literatury polskiej i światowej, dramatu, teatru, muzyki oraz sztuk plastycznych. Przyszli aktorzy zaznajamiają się również z zagadnieniami teoretyczno-literackimi, zwłaszcza z problematyką wersyfikacji oraz przedmiotami ogólnohumanistycznymi – filozofią, socjologią, antropologią kultury i językami obcymi. Studia kończy udział w dwóch przedstawieniach dyplomowych oraz obrona pracy magisterskiej z zakresu historii i teorii teatru. Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki.

____________________________

 

Plan zajęć – semestr zimowy 2019/2020