Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się jest propozycją dla osób, które chciałby skrócić okres trwania studiów lub ich intensywność dzięki uznaniu pewnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego (np. w trakcie kursów, szkoleń, podczas wolontariatu czy w pracy zawodowej).

Efekty uczenia się potwierdza się w odniesieniu do efektów kształcenia określonych dla danego kierunku studiów. W jej wyniku kandydat na studia może uzyskać zaliczenie części przedmiotów (nie więcej niż 50% punktów ECTS dla programu studiów na wybranym kierunku), a nawet zostać przyjęty na studia bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

1) dokumenty poświadczające uzyskanie wykształcenia średniego (opisane w par. 5 ust 1 lit a-g Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Procedurę przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej. Jest to usługa płatna, zgodnie z cennikiem przyjętym na dany rok akademicki.

Termin składania dokumentów: 1-15 stycznia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany rok akademicki.

Procedura krok po kroku:

  1. Kandydat składa wypełniony wniosek, wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane efekty uczenia się
  2. Komisja rozpoznaje wniosek i ustala harmonogram walidacji efektów uczenia się
  3. Z kandydatem zostaje zawarta umowa o warunkach odpłatności
  4. Komisja weryfikuje efektów kształcenia w formie określonej podczas rozpatrywania wniosku (egzamin ustny, egzamin pisemny, egzamin praktyczny, test, rozwiązanie zadania lub przeprowadzenie prezentacji)
  5. Weryfikacja predyspozycji niezbędnych do przyjęcia na studia na danym kierunku obejmuje egzaminy praktyczne oraz stosownie do kierunku – dodatkowo sprawdzian kierunkowy
  6. Z każdego przedmiotu podlegającego potwierdzeniu kandydat uzyskuje ocenę wraz z podaniem liczby punktów ECTS do niego przypisanych
  7. Kandydat może zostać przyjęty na studia w wyniku procesu potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, profilu i poziomie studiów, jeśli uzyskał zaliczenie przedmiotów stanowiących nie mniej niż 20% punktów ECTS przypisanych do kierunku, a także uplasował się wśród najlepszych kandydatów na danym kierunku.

 

W sprawie listy efektów uczenia się oraz cennika prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Toku Studiów.