Kierunek Wiedza o Teatrze

Informacje i sylwetka absolwenta

 

NASZE ATUTY 

– Jedyny kierunek teatrologiczny na uczelni artystycznej.
– Ciekawe specjalizacje – rozwijające umiejętności praktyczne.
– Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru, osobami cenionymi i rozpoznawalnymi.
– Szansa na nawiązanie licznych kontaktów branżowych.
– Warsztaty z najważniejszymi twórcami teatru światowego.

 

Wiedza o Teatrze istnieje w Akademii Teatralnej od 1975 roku, stworzona przez rektora Tadeusza Łomnickiego i dziekana Jerzego Koeniga. Przez ponad cztery dekady wykształciła kilkaset absolwentek i absolwentów, którzy pracują najrozmaitszych miejscach związanych z kulturą i nie tylko. To jedyny kierunek teatrologiczny na uczelni artystycznej w Polsce.

Studia WOT dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.

Program Wiedzy o Teatrze to z jednej strony gruntowny kurs związany z historią teatru – polskiego i powszechnego – powiązany z wszechstronnym poznaniem współczesnego życia teatralnego. Na studiach magisterskich ważnym wątkiem są zajęcia dotyczące zagadnień perfomatyki i performansu. Na każdym poziomie studiów studentki i studenci mają do wyboru dwie specjalności, które kierunkują ich zainteresowania. Na studiach licencjackich: Krytyka-Historia-Teoria oraz Animacja-Organizacja-Produkcja. Na studiach magisterskich  Krytyka-Historia-Performatyka i Animacja-Organizacja-Produkcja.

Jednocześnie złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, historii idei.

Wiedzę o Teatrze AT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, twórcze pisanie, teatr amatorski.

Wśród wykładowców są m.in. uznani badacze oraz dyrektorzy najważniejszych teatrów warszawskich. Studia na WOT dają szansę bezpośrednich spotkania z ludźmi teatru – w efekcie nawiązania licznych i znaczących kontaktów branżowych.

 

CEL STUDIÓW

Studia na Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem.
Studia WOT
 dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.
Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa.
WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia“.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów licencjackich
Absolwent WOT posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne (historia, historia literatury, historia sztuki, filozofia etc.), ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji w zakresie sztuk przedstawiających, w tym przede wszystkim teatru (historia teatru i dramatu polskiego oraz powszechnego, antropologia i socjologia teatru). Umie posługiwać się językiem teatrologii (z uwzględnieniem różnych kierunków metodologicznych). Jest przygotowany zarówno do pracy w różnych instytucjach teatralnych, w prasie specjalistycznej oraz innych mediach, jak i do animacji kultury (np. organizowanie i prowadzenie teatrów amatorskich). W ten sposób łączy wiedzę o teatrze z praktyczną umiejętnością promocji kultury teatralnej. Absolwent WOT jest gotowy do podjęcia studiów humanistycznych II stopnia.

Absolwent studiów magisterskich
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zagadnień dramatu i teatru w połączeniu ze zjawiskami ogólnokulturowymi. Jest przygotowany do twórczego podejmowania zadań w różnych obszarach aktywności zawodowej takich, jak krytyka teatralna, współpraca literacka z teatrami, profesje związane z prasą, radiem, telewizją, reklamą, instytucjami kultury i agendami administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej, placówkami prowadzącymi badania i poszukiwania teatralne.

PRACA PO STUDIACH

Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru to nie tylko możliwość poznania warsztatu i metod pracy, ale również szansa zdobycia kontaktów i nawiązania współpracy, co ułatwia późniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Absolwenci WOT są cenieni na rynku pracy. Dyplom WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej.

Absolwenci pracują m.in.
– w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji,)
– w różnych instytucjach kultury (muzea, centra kultury),
– w mediach (prasa, radio, TV),
– w agencjach reklamowych
– w organizacjach pozarządowych,
– w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy),
– w instytucjach naukowych,
– w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

PORADNIA KONSULTACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy do kontaktu!

W ramach działań poradni kandydatom na studia udzielane są informacje dotyczące rekrutacji oraz samych studiów. Należy pisać na adres mailowy:

bots.wot@e-at.edu.pl

W semestrze letnim, od lutego, istnieje możliwość umówienia się na kontakt bezpośredni – spotkanie lub rozmowę telefoniczną.
Na wiosnę poradnia organizuje Dzień Otwarty WOT.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACJI

Kwalifikacja na studia licencjackie odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

Kwalifikacja na studia magisterskie odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji: ocena z egzaminu dyplomowego, 50%; średnia ze studiów, 50%.

więcej na podstronie REKRUTACJA NA STUDIA

PROGRAM STUDIÓW

więcej na podstronie PROGRAM STUDIÓW

PRACOWNIA BADAWCZA WOT 

Pracownia Badawcza jest naukowo-badawczą jednostką AT. Zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem działalności naukowej i badawczej, a także wspieraniem projektowania i realizacji projektów badawczych pracowników AT. Ponadto Pracownia prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską, w szczególności popularyzuje dorobek naukowy pracowników AT i inicjuje współpracę z instytucjami o zbliżonym profilu działania. Zadaniem Pracowni jest również pozyskiwanie dodatkowego finansowania na działalność naukową w AT.
Radę Naukową Pracowni Badawczej tworzą:
· prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
· dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. AT
· dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

Kierownikiem Pracowni Badawczej jest dr Kamila Lewandowska.
KONTAKT: tel. (22) 831 02 16 wew. 178, kamila.lewandowska[at]e-at.edu.pl 
Konsultacje: środa 10:00-12:00 i 14:00-16:00