Samorząd studencki

Kim jesteśmy?

Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Aby mógł sprawnie funkcjonować, studenci wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli: przewodniczącego (Wydział Sztuki Lalkarskiej – również przewodniczącego wydziału zamiejscowego), starostów, senatorów i członków rad wydziałów. Studenci są również obecni w komisjach stypendialnych i komisjach dyscyplinarnych oraz mają swoich elektorów w wyborach na dziekanów i na rektora.

Zadania Samorządu
1. obrona praw studentów,
2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

(§ 6 Regulaminu Samorządu Studenckiego)

Skład Samorządu

Przewodniczący Samorządu Studentów Akademii Teatralnej:

Krzysztof Kwiatkowski – student III roku studiów licencjackich Wiedzy o Teatrze

Wiceprzewodniczący:
Barbara Wiśniewska – studentka III roku Wydziały Reżyserii
Łukasz Borkowski – student III roku Wydziały Aktorskiego

Przewodnicząca Wydziału Zamiejscowego:
Helena Radzikowska – studentka III roku Wydziału Reżyserii Teatru Lalek

Marszałek Konwentu:
Marta Chyłek – studentka II roku studiów licencjackich Wiedzy o Teatrze

Członkowie Senatu AT z ramienia studentów:
Łukasz Borkowski – Wydział Aktorski
Michalina Olszańska – Wydział Aktorski
Barbara Wiśniewska – Wydział Reżyserii
Apolinary Rzońca – Wydział Wiedzy o Teatrze
Rafał Iwański – Wydział Sztuki Lalkarskiej
Żaneta Kurcewicz – Wydział Sztuki Lalkarskiej
Promocja i Współpraca
Natalia Grzędzińska – Wydział Wiedzy o Teatrze

Skontaktuj się z nami: samorząd@at.edu.pl
lub zajrzyj na stronę Samorządu Studentów Akademii Teatralnej: www.samorzad.at.edu.pl
oraz na nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzad.at