Samorząd Studencki

Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Aby mógł sprawnie funkcjonować, studenci wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli: przewodniczącego, starostów, senatorów i członków rad wydziałów. Studenci są również obecni w komisjach stypendialnych i komisjach dyscyplinarnych oraz mają swoich elektorów w wyborach na dziekanów i na Rektora.

 

Przewodnicząca Samorządu – Maria Czok
Wiceprzewodniczący z kierunku Reżyserii – Maciej Synowiec
Wiceprzewodnicząca z kierunku Wiedza o Teatrze – Magdalena Strojnowska

Zadania Samorządu:

  1. obrona praw studentów,
  2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
  3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
  4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
  5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
  6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
  7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
  8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

(§ 6 Regulaminu Samorządu Studenckiego)

 

 

Strona internetowa Samorządu Studentów Akademii Teatralnej:
https://samorzad.at.edu.pl/

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/samorzad.at

Kontakt:
samorzad[at]e-at.edu.pl