Stypendium Ministra

Szanowni Studenci,

jak co roku istnieje możliwość przedstawienia Rektorowi swojej kandydatury do stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami. W tym roku wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 roku, do godz. 15.00, w Biurze Kolegium Zarządczego Akademii Teatralnej w Warszawie, pok. 22, na parterze w głównym budynku AT, przy ul. Miodowej 22/24.

Wnioski można pobrać ze strony MKiDN (w zakładce uczniowie i studenci-> stypendia->stypendia dla studentów):

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-dla-studentow-2

Szczegółowy spis osiągnięć określony został w rozporządzeniu ministra:

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/stypendia/20190716_Rozporzadzenie_MKiDN_2019_ws._stypendiow_ministra_dla_studentow.pdf

Student składa Rektorowi wyżej wymieniony wniosek wypełniony w częściach 2-4 oraz dokumenty i oświadczenia określone w par 6, ust 2 powyższego rozporządzenia Ministra. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium. Maksymalna kwota stypendium Ministra nie może przekroczyć 17000 zł i jest wypłacana jednorazowo. W praktyce zazwyczaj jest tak, że wypłacana jest maksymalna określona stawka.

 

Przypominamy, iż stypendium na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

  1. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
  2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

 

NIESTETY, jest jeszcze jedno ograniczenie, zapisane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 93, ust. 2). Zgodnie z tym zapisem świadczenia stypendialne, w tym stypendium ministra:

  • przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.