Stypendium Ministra

Szanowni Studenci,

jak co roku istnieje możliwość przedstawienia Rektorowi swojej kandydatury do stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami. W tym roku wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2023 roku, do godz. 15.00, w Biurze Kolegium Zarządczego Akademii Teatralnej w Warszawie, pok. 22, na parterze w głównym budynku AT, przy ul. Miodowej 22/24.

 

Wnioski można pobrać ze strony MKiDN (w zakładce uczniowie i studenci-> stypendia->stypendia dla studentów):

Stypendia dla studentów – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Szczegółowy spis osiągnięć określony został w rozporządzeniu ministra:

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/stypendia/20190716_Rozporzadzenie_MKiDN_2019_ws._stypendiow_ministra_dla_studentow.pdf

 

Student składa Rektorowi wyżej wymieniony wniosek wypełniony w częściach 2-4 oraz dokumenty i oświadczenia określone w par 6, ust 2 powyższego rozporządzenia Ministra. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium. Maksymalna kwota stypendium Ministra nie może przekroczyć 17000 zł i jest wypłacana jednorazowo. W praktyce zazwyczaj jest tak, że wypłacana jest maksymalna określona stawka.

 

Przypominamy, iż stypendium na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

  1. w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
  2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

 

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

 

Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.