Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

____________

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 10 maja 2022 roku
i zamknięta 10 czerwca 2022 roku.

 rekrutacja.at.edu.pl/AW 

____________

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022

organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu

ETAP I
(online – nagrania)

19 czerwca
jest to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

ETAP II
(na żywo)

26 – 27 czerwca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP III

Egzamin muzyczno-słuchowy
(na żywo)

28 czerwca

Egzamin rytmiczno-ruchowy
(online – nagrania)

27 czerwca
jest to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

Egzamin aktorski
(na żywo)

6 lipca – 8 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

Obowiązkowe trzydniowe warsztaty dla wszystkich finalistów
(na żywo)

10 – 12 lipca w godz. 9.30 – 18.00
wszystkich kandydatów obowiązują wszystkie daty

w pełnym przedziale czasowym

Egzamin aktorski
(na żywo)

13 – 15 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

____________

Wymagania wstępne dla kandydatów na kierunek aktorstwo: 

Kandydat na studenta kierunku powinien wyróżniać się sprawnym, plastycznym ciałem (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej), poczuciem rytmu, koordynacją ruchową, zdrowym głosem, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością abstrakcyjnego myślenia. W zakresie predyspozycji psychicznych powinien wyróżniać się wrażliwością emocjonalną i intuicją, otwartością i zdolnością do wyrażania stanów emocjonalnych w tekstach literackich. Kandydat powinien orientować się w szeroko pojętych zagadnieniach świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz w obrębie wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o świecie współczesnym. 

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy wteatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie  emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

_________________________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się dla kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AW (uruchomienie 10 maja 2022), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

 

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji: oryginały wymienionych w podaniu (IRK) dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu i listy utworów) wraz z deklarację o podjęciu studiów oraz zaświadczeniem od lekarza foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata – czerwona liczba znajdująca się w prawym górnym rogu IRK)

Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW
 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo i wokalistyka
  Jednolite studia magisterskie, egzamin czteroetapowy.

(fr. Uchwały senatu – Warunki i tryb rekrutacji na studia
na rok akademicki 2022/2023)

ETAP I

Kandydat prezentuje jedną, dowolną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę (a cappella, z własnym podkładem mechanicznym lub własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) i prezentuje ją zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. (Propozycja repertuarowa w tym etapie może być w języku obcym). Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera z puli obowiązkowej jedną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę i jej interpretację (z podkładem mechanicznym udostępnionym przez Akademię lub własnym, z własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) zespołowi egzaminacyjnemu. Kandydat wybiera także jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Wyboru należy dokonać w kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. Może także poprosić o zaśpiewanie fragmentu udostępnionych pod tym linkiem fragmentów melodii piosenek „Bossa nova do poduszki”, „Siódmy rok” i „W prowincjonalnym małym mieście”.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno-ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu muzycznego sprawdzającego słuch, poczucie rytmu, muzykalność i predyspozycje głosowe kandydata w zakresie śpiewu,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
  • praktycznej – sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie
  • teoretycznej – sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

 

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE III obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

 

ETAP III punktowany jest w trzech kategoriach:

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

 • sprawność fizyczna (0 – 10 pkt.)
 • sprawność taneczno – rytmiczna (0 – 10 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczny:

 • sprawność muzyczno-słuchowa (0 – 15 pkt.)
 • predyspozycje wokalne (0 – 15 pkt.)

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

3. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) praktycznej

 • warunki dykcyjne (0 – 20 pkt.)
 • warunki głosowe (0 – 20 pkt.)
 • interpretacja tekstów (0 – 20 pkt.)
 • zadania aktorskie (0 – 20 pkt.)
 • interpretacja piosenki (0 – 20 pkt.)
 • zadania muzyczne (0 – 20 pkt.)

 

b) teoretycznej – ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia –wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) (0 – 20 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 140 pkt. (120 pkt. za część praktyczną i 20 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 190 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy, 30 pkt. za egzamin muzyczny i 140 pkt. za egzamin aktorski).

 

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 180 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin muzyczny – max. 30 pkt.
 • za egzamin aktorski – max. 120 pkt.

 

Do ETAPU IV zakwalifikowanych zostaje 13 kandydatów.

Kwalifikację do ETAPU IV egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie sumy uzyskanych w ETAPIE III punktów.

 

ETAP IV

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU IV, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo i wokalistyka uczestniczą w obowiązkowych warsztatach aktorskich, ruchowych, techniki mowy i muzycznych.

W ETAPIE IV kandydat przystępuje do egzaminu aktorskiego sprawdzającego predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka w kategoriach: technika mowy, emisja głosu, praca z głosem, etiuda na zadany temat, etiuda muzyczna na zadany temat.

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE IV obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym (MP#) wgranym do IRK.

ETAP IV punktowany jest w kategoriach:

 • technika mowy (0 – 50 pkt.)
 • emisja głosu (0 – 50 pkt.)
 • praca z głosem (0 – 50 pkt.)
 • etiuda na zadany temat (0 – 50 pkt.)
 • etiuda muzyczna na zadany temat (0 – 50 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 250 pkt.

Ostatecznie kandydat podczas procesu rekrutacji w ETAPIE IV na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 260 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin aktorski ETAPU IV – max. 250 pkt.

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU IV.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU IV.

W ETAPIE IV, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 Uchwały).

 

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).