Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy wteatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie  emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

____________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 UWAGA!
Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się dla kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AW (uruchomienie w maju 2020), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

MATERIAŁY MUZYCZNE – w trakcie przebiegu całego procesu rekrutacji kandydat ma prawo korzystać z wybranej przez siebie formy akompaniamentu, adekwatnie do wymagań poszczególnych etapów. Akceptujemy: pliki MP3, akompaniatora przyprowadzonego przez kandydata (w tym akompaniament własny), akompaniatora szkolnego. W I etapie dopuszczamy także wykonania a cappella. W II etapie kandydaci wybierają z puli obowiązkowych utworów zamieszczoną w systemie IRK jedną piosenkę. Swój wybór deklarują w systemie IRK wraz o określeniem tonacji podkładu muzycznego. AT zobowiązuje się do przygotowanie podkładu na czas egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów dostępne są na stronie.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Kandydat przystępujący do egzaminu w ETAPIE II  musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami (wymagania podane poniżej). Jednak dopiero po zakwalifikowaniu się do ETAPU III składa ją w biurze egzaminów wstępnych (tuż po ogłoszeniu wyników).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka”:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka (zaświadczenie lekarskie musi być wydane nie później niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych). Przyjmujemy tylko aktualne badania od lekarza foniatry, każde inne nie będzie honorowane. Niezałączenie w systemie IRK zaświadczenia od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka spowoduje brak zamknięcia teczki i tym samym niezakończenie procesu rejestracji co skutkować będzie niedopuszczeniem do procesu rekrutacji.W sprawie badania foniatrycznego polecamy AURISMED (www.aurismed.pl) Warszawa Ochota, ul. Bitwy Warszawskie 1920 7B 02-366 Warszawa. Przy umawianiu wizyty należy zaznaczyć, że jest się kandydatem na studia w Akademii Teatralnej. Koszt badania ponosi kandydat.

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!)
 • Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

Aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka 

ETAP I

Kandydat prezentuje jedną, dowolną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę (a cappella, z własnym podkładem mechanicznym lub własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) i prezentuje ją zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. (Propozycja repertuarowa w tym etapie może być w języku obcym). Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera z puli obowiązkowej jedną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę i jej interpretację (z podkładem mechanicznym udostępnionym przez Akademię lub własnym, z własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) zespołowi egzaminacyjnemu. Kandydat wybiera także jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Wyboru należy dokonać w kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji wyłącznie na specjalność aktorstwo i wokalistyka uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno – ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu muzycznego sprawdzającego słuch, poczucie rytmu, muzykalność i predyspozycje głosowe kandydata w zakresie śpiewu,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
  • praktycznej – sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie
  • teoretycznej – sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

 

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE III obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

 

ETAP III punktowany jest w trzech kategoriach:

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

 • sprawność fizyczna (0 – 10 pkt.)
 • sprawność taneczno – rytmiczna (0 – 10 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczny:

 • sprawność muzyczno-słuchowa (0 – 15 pkt.)
 • predyspozycje wokalne (0 – 15 pkt.)

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

3. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) praktycznej

 • warunki dykcyjne (0 – 15 pkt.)
 • warunki głosowe (0 – 15 pkt.)
 • interpretacja tekstów (0 – 15 pkt.)
 • zadania aktorskie (0 – 15 pkt.)
 • interpretacja piosenki (0 – 15 pkt.)
 • predyspozycje sceniczne (0 – 15 pkt.)
 • zadania muzyczne (0 – 15 pkt.)

 

b) teoretycznej – ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia –wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) (0 – 15 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 120 pkt. (105 pkt. za część praktyczną i 15 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy, 30 pkt. za egzamin muzyczny i 120 pkt. za egzamin aktorski).

 

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 180 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin muzyczny – max. 30 pkt.
 • za egzamin aktorski – max. 120 pkt.

 

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU III.

W ETAPIE III, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 Uchwały).

 

 

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).

 

Biuro Obsługi Toku Studiów
Kierunek Aktorstwo
dziekanatwa@at.edu.pl
tel. (22) 635 74 14