Informacja dla kandydatów z zagranicy

Cudzoziemcy mogą odbywać studia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Akademię Teatralną. Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Cudzoziemcy podejmujący studia dokonują opłat za studia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłat za studia stacjonarne w j. polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 3. cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 5. cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 6. cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 7. posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 8. posiadacza ważnej Karty Polaka
 9. osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 10. małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłaty na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o przyznaniu stypendium.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

 1. posiadają wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (wymóg dla obywateli państw trzecich, tj. pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej, oraz nie będących obywatelami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii)
 2. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów

Więcej na temat legalizacji pobytu w Polsce w celu kształcenia się na studiach można przeczytać poradniku przygotowanym przez Urząd ds. Cudzoziemców.