Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

____________

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 10 maja 2022 roku
i zamknięta 10 czerwca 2022.

rekrutacja.at.edu.pl/AD 

____________

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022

organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu

ETAP I
(online – nagrania)


17 – 19 czerwca
są to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

ETAP II
(na żywo)

20 – 23 czerwca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP III

Egzamin rytmiczno-ruchowy
(online – nagrania)

27 czerwca
jest to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

Egzamin aktorski
(na żywo)


29 czerwca – 6 lipca i 8 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP IV

Obowiązkowe trzydniowe warsztaty dla wszystkich finalistów
(na żywo)

10 – 12 lipca w godz. 9.30 – 18.00
wszystkich kandydatów obowiązują wszystkie terminy w pełnym wymiarze godzin

Egzamin aktorski
(na żywo)

13 – 15 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

 

____________

Wymagania wstępne dla kandydatów na kierunek aktorstwo: 

Kandydat na studenta kierunku powinien wyróżniać się sprawnym, plastycznym ciałem (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej), poczuciem rytmu, koordynacją ruchową, zdrowym głosem, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością abstrakcyjnego myślenia. W zakresie predyspozycji psychicznych powinien wyróżniać się wrażliwością emocjonalną i intuicją, otwartością i zdolnością do wyrażania stanów emocjonalnych w tekstach literackich. Kandydat powinien orientować się w szeroko pojętych zagadnieniach świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz w obrębie wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o świecie współczesnym. 

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze: aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji, animatora działań kulturalnych, prezentera i redaktora w mass mediach,

 

____________

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się :

dla kierunku Aktorstwo na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AD (uruchomienie 10 maja 2022), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu (IRK) dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu i listy utworów) wraz z deklarację o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr:   03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata – czerwona liczba w prawym górnym rogu IRK)

Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW
 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo dramatyczne
  Jednolite studia magisterskie, egzamin czteroetapowy.

(fr. Uchwały senatu – Warunki i tryb rekrutacji na studia
na rok akademicki 2022/2023)

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. W tym etapie zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez zespół temat.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno – ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:– praktycznej – sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie i– teoretycznej – sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

 

Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym wyznaczonym terminie egzaminy na nośniku pendrive, CD. W sali będzie dostępne pianino.

 

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

 

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

 • sprawność fizyczna (0 – 10 pkt.)
 • sprawność taneczno – rytmiczna (0 – 10 pkt.)

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

 

2. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) część praktyczna

 • warunki dykcyjne (0 – 25 pkt.)
 • warunki głosowe (0 – 25 pkt.)
 • interpretacja tekstów (0 – 25 pkt.)
 • zadania aktorskie (0 – 25 pkt.)
 • interpretacja piosenki (0 – 25 pkt.)

 

b) część teoretyczna

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) (0 – 25 pkt.)

 

Kandydat może uzyskać max.: 150 pkt. (125 pkt. za część praktyczną i 25 pkt. za część teoretyczną).

 

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy i 150 pkt. za egzamin aktorski).

Do ETAPU IV zakwalifikowanych zostaje 27 kandydatów. Kwalifikację do ETAPU IV egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie sumy uzyskanych punktów z ETAPU III.

 

ETAP IV

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU IV zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo dramatyczne uczestniczą w obowiązkowych warsztatach aktorskich, ruchowych, techniki mowy i głosu.

W ETAPIE IV kandydat przystępuje do egzaminu aktorskiego sprawdzającego predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: technika mowy, impostacja, praca z tekstem, etiuda na zadany temat.

ETAP IV punktowany jest w kategoriach:

 • technika mowy (0 – 50 pkt.)
 • impostacja (0 – 50 pkt.)
 • praca z tekstem (0 – 50 pkt.)
 • etiuda na zadany temat (0 – 50 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 200 pkt. za część praktyczną.

 

Ostatecznie kandydat podczas procesu rekrutacji w ETAPIE IV egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 210 pkt.:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin aktorski ETAPU IV – max. 200 pkt.

13 Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU IV.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU IV.

W ETAPIE IV, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 Uchwały).

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

 

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 7 obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).