Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do rejestracji w IRK,
polecamy zapoznanie się
ze zaktualizowanym
PRZEWODNIKIEM DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSTWO
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
(SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO DRAMATYCZNE)
dostępnego w PDF pod tym linkiem.

____________

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 4 maja 2021 roku
i zamknięta 11 czerwca 2021 roku.

____________

TERMINARZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA KIERUNEK AKTORSTWO
SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO DRAMATYCZNE
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 *

ETAP I**
(online = nagrania)

19, 20, 26 czerwca

ETAP II**
(stacjonarnie)

11 – 14 sierpnia

KONSULTACJE AKTORSKIE (ETAP III)
(online = łączenia)

18 sierpnia

PRZYGOTOWYWANIE NAGRAŃ
NA EGZAMIN RYTMICZNO-RUCHOWY (ETAP III)
(nagrania)

18 sierpnia

EGZAMIN AKTORSKI (ETAP III)**
(stacjonarnie)

21 – 27 sierpnia

* Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany terminów.
**W ETAPIE I, II i EGZAMINIE AKTORSKIM ETAPU III kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału.

____________

Wymagania wstępne dla kandydatów na kierunek aktorstwo: 

Kandydat na studenta kierunku powinien wyróżniać się sprawnym, plastycznym ciałem (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej), poczuciem rytmu, koordynacją ruchową, zdrowym głosem, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością abstrakcyjnego myślenia. W zakresie predyspozycji psychicznych powinien wyróżniać się wrażliwością emocjonalną i intuicją, otwartością i zdolnością do wyrażania stanów emocjonalnych w tekstach literackich. Kandydat powinien orientować się w szeroko pojętych zagadnieniach świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz w obrębie wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o świecie współczesnym. 

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze: aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji, animatora działań kulturalnych, prezentera i redaktora w mass mediach,

 

____________

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 UWAGA!
Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

 

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się :

dla kierunku Aktorstwo na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AD (uruchomienie w 4 maja 2021), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami.

UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu i listy utworów) wraz z deklarację o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr:   03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata – czerwona liczba w prawym górnym rogu IRK)

Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo dramatyczne

  Jednolite studia magisterskie, egzamin trzyetapowy.

    

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. W tym etapie zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez zespół temat.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji wyłącznie na specjalność aktorstwo dramatyczne uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno – ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:– praktycznej – sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie i– teoretycznej – sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

 

Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym wyznaczonym terminie egzaminy na nośniku pendrive, CD. W sali będzie dostępne pianino.

 

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

 

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

 • sprawność fizyczna (0 – 10 pkt.)
 • sprawność taneczno – rytmiczna (0 – 10 pkt.)

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

 

2. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) część praktyczna

 • warunki dykcyjne (0 – 20 pkt.)
 • warunki głosowe (0 – 20 pkt.)
 • interpretacja tekstów (0 – 20 pkt.)
 • zadania aktorskie (0 – 20 pkt.)
 • interpretacja piosenki (0 – 20 pkt.)
 • predyspozycje sceniczne (0 – 20 pkt.)

 

b) część teoretyczna

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) (0 – 20 pkt.)

 

Kandydat może uzyskać max.: 140 pkt. (120 pkt. za część praktyczną i 20 pkt. za część teoretyczną).

 

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 160 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy i 140 pkt. za egzamin aktorski).

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 170 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin aktorski – max. 140 pkt.

 

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU III.

W ETAPIE III, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 Uchwały).

 

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

 

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 7 obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).