Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze: aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji, animatora działań kulturalnych, prezentera i redaktora w mass mediach,

____________

TERMINARZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
NA KIERUNEK AKTORSTWO
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
(organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie)

>> > ETAP I << <

14 – 17 czerwca: I ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
18 – 19 czerwca: I ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

>> > ETAP II << <

21 – 26 czerwca: II ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
21 – 25 czerwca: II ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

 

>> > ETAP III << <

27 czerwca – 6 lipca
(ETAP KONKURSOWY wiąże się z koniecznością pojawienia się w Akademii Teatralnej kilkukrotnie. Termin konkursowy wyznaczony będzie (z przedziału 1 – 6 lipca) indywidualnie po zakwalifikowaniu się do III etapu, oprócz nich wszyscy finaliści bez wyjątku będą musieli stawić się w dniach:

27 czerwca: III ETAP – konsultacje aktorskie dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

28 czerwca: III ETAP – egzamin muzyczno–słuchowy wyłącznie dla finalistów aktorstwa i wokalistyki; obecność obowiązkowa

29 czerwca: III ETAP – egzamin sprawności fizycznej i taneczno-rytmicznej dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa)

1 lipca: III ETAP – przegląd kandydatów dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

1 – 6 lipca: III ETAP KONKURSOWY (dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa podczas jednego terminu z przedziału)

 

____________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 UWAGA!
Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

 

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się :

dla kierunku Aktorstwo na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AD (uruchomienie w maju 2019), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami.

Kandydat przystępujący do egzaminu w ETAPIE II  musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami (wymagania podane poniżej).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem “kierunek Aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne”:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • kserokopia dowodu osobistego 
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • lista utworów (tytuły i autorzy) wydrukowana z systemu IRK
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

Kandydaci zakwalifikowani do ETAPU III egzaminów  muszą w dniu ogłoszenia wyników złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie. 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr:   03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!)
 • Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

 Aktorstwo,  specjalność aktorstwo dramatyczne

  Jednolite studia magisterskie, egzamin trzyetapowy.

    

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół  może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w I ETAPIE, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. W tym etapie Zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez Zespół temat.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kwalifikację do III ETAPU egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo dramatyczne, uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
 • praktycznej –  sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie  i
 • teoretycznej- sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku pendrive, CD. W Sali będzie dostępne pianino.

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

 1.   Egzamin rytmiczno-ruchowy:
  • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2.    Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) część praktyczna

 • warunki dykcyjne             0 – 20 pkt.
 • warunki głosowe 0 – 20 pkt.
 • interpretacja tekstów       0 – 20 pkt.
 • zadania aktorskie 0 – 20 pkt.
 • interpretacja piosenki 0 – 20 pkt.
 • predyspozycje sceniczne 0 – 20 pkt.

b) część teoretyczna

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki  oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi)                        0 – 20 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 140 pkt.

(120 pkt. za część praktyczną i 20 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 160 pkt. (120 pkt. za egzamin rytmiczno-ruchowy i 140 pkt. za egzamin aktorski)

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 170 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin aktorski –  max. 140 pkt.

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów ( 10 pkt )

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).