Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)


Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do rejestracji w IRK,
polecamy zapoznanie się
ze zaktualizowanym

PRZEWODNIKIEM DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSTWO
NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
(SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA)
dostępnego w PDF pod tym linkiem.

____________

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 4 maja 2021 roku
i zamknięta 11 czerwca 2021 roku.

____________

TERMINARZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA KIERUNEK AKTORSTWO
SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 *

ETAP I**
(online = nagrania)

27 czerwca

ETAP II**
(stacjonarnie)

16 – 17 sierpnia

KONSULTACJE AKTORSKIE (ETAP III)
(online = łączenia)

18 sierpnia

PRZYGOTOWYWANIE NAGRAŃ
NA EGZAMIN RYTMICZNO-RUCHOWY (ETAP III)
(nagrania)

18 sierpnia

EGZAMIN MUZYCZNO-SŁUCHOWY (ETAP III)**
(na żywo)

20 sierpnia

EGZAMIN AKTORSKI (ETAP III)**
(na żywo)

26 – 28 sierpnia

* Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany terminów.
**W ETAPIE I, II i EGZAMINIE AKTORSKIM ETAPU III kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału.

____________

Wymagania wstępne dla kandydatów na kierunek aktorstwo: 

Kandydat na studenta kierunku powinien wyróżniać się sprawnym, plastycznym ciałem (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej), poczuciem rytmu, koordynacją ruchową, zdrowym głosem, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, wyobraźnią przestrzenną, zdolnością abstrakcyjnego myślenia. W zakresie predyspozycji psychicznych powinien wyróżniać się wrażliwością emocjonalną i intuicją, otwartością i zdolnością do wyrażania stanów emocjonalnych w tekstach literackich. Kandydat powinien orientować się w szeroko pojętych zagadnieniach świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury dramatycznej polskiej i światowej oraz w obrębie wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o świecie współczesnym. 

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy wteatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie  emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

_________________________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się dla kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AW (uruchomienie 4 maja 2021), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

 

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu i listy utworów) wraz z deklarację o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie podczas tegorocznej rekrutacji jest wymagane wyłącznie od osób, które zostaną przyjęte na pierwszy rok studiów: zaświadczenie lekarskie od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka (zaświadczenie lekarskie musi być wydane nie później niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych). Przyjmujemy tylko aktualne badania od lekarza foniatry, każde inne nie będzie honorowane. Niezałączenie w systemie IRK zaświadczenia od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka spowoduje brak zamknięcia teczki i tym samym niezakończenie procesu rejestracji co skutkować będzie niedopuszczeniem do procesu rekrutacji.W sprawie badania foniatrycznego polecamy AURISMED (www.aurismed.pl) Warszawa Ochota, ul. Bitwy Warszawskie 1920 7B 02-366 Warszawa. Przy umawianiu wizyty należy zaznaczyć, że jest się kandydatem na studia w Akademii Teatralnej. Koszt badania ponosi kandydat.

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata – czerwona liczba znajdująca się w prawym górnym rogu IRK)

Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

Aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka 

ETAP I

Kandydat prezentuje jedną, dowolną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę (a cappella, z własnym podkładem mechanicznym lub własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) i prezentuje ją zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. (Propozycja repertuarowa w tym etapie może być w języku obcym). Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera z puli obowiązkowej jedną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę i jej interpretację (z podkładem mechanicznym udostępnionym przez Akademię lub własnym, z własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) zespołowi egzaminacyjnemu. Kandydat wybiera także jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Wyboru należy dokonać w kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. Może także poprosić o zaśpiewanie fragmentu udostępnionych pod tym linkiem fragmentów melodii piosenek „Bossa nova do poduszki”, „Siódmy rok” i „W prowincjonalnym małym mieście”.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji wyłącznie na specjalność aktorstwo i wokalistyka uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno – ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,
 • egzaminu muzycznego sprawdzającego słuch, poczucie rytmu, muzykalność i predyspozycje głosowe kandydata w zakresie śpiewu,
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
  • praktycznej – sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie
  • teoretycznej – sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

 

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE III obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

 

ETAP III punktowany jest w trzech kategoriach:

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

 • sprawność fizyczna (0 – 10 pkt.)
 • sprawność taneczno – rytmiczna (0 – 10 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczny:

 • sprawność muzyczno-słuchowa (0 – 15 pkt.)
 • predyspozycje wokalne (0 – 15 pkt.)

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

3. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) praktycznej

 • warunki dykcyjne (0 – 15 pkt.)
 • warunki głosowe (0 – 15 pkt.)
 • interpretacja tekstów (0 – 15 pkt.)
 • zadania aktorskie (0 – 15 pkt.)
 • interpretacja piosenki (0 – 15 pkt.)
 • predyspozycje sceniczne (0 – 15 pkt.)
 • zadania muzyczne (0 – 15 pkt.)

 

b) teoretycznej – ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia –wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) (0 – 15 pkt.)

Kandydat może uzyskać max.: 120 pkt. (105 pkt. za część praktyczną i 15 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy, 30 pkt. za egzamin muzyczny i 120 pkt. za egzamin aktorski).

 

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 180 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin muzyczny – max. 30 pkt.
 • za egzamin aktorski – max. 120 pkt.

 

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU III.

W ETAPIE III, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10 Uchwały).

 

 

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).