Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka
(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy wteatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie  emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

____________

TERMINARZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
NA KIERUNEK AKTORSTWO
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
(organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie)

>> > ETAP I << <

14 – 17 czerwca: I ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
18 – 19 czerwca: I ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

>> > ETAP II << <

21 – 26 czerwca: II ETAP (aktorstwo dramatyczne)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału
21 – 25 czerwca: II ETAP (aktorstwo i wokalistyka)
   ///kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

 

>> > ETAP III << <

27 czerwca – 6 lipca
(ETAP KONKURSOWY wiąże się z koniecznością pojawienia się w Akademii Teatralnej kilkukrotnie. Termin konkursowy wyznaczony będzie (z przedziału 1 – 6 lipca) indywidualnie po zakwalifikowaniu się do III etapu, oprócz nich wszyscy finaliści bez wyjątku będą musieli stawić się w dniach:

27 czerwca: III ETAP – konsultacje aktorskie dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

28 czerwca: III ETAP – egzamin muzyczno–słuchowy wyłącznie dla finalistów aktorstwa i wokalistyki; obecność obowiązkowa

29 czerwca: III ETAP – egzamin sprawności fizycznej i taneczno-rytmicznej dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa)

1 lipca: III ETAP – przegląd kandydatów dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa

1 – 6 lipca: III ETAP KONKURSOWY (dla finalistów obu specjalności; obecność obowiązkowa podczas jednego terminu z przedziału)

 

____________

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 UWAGA!
Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

1. DOKUMENTY ON-LINE

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się : dla kierunku Aktorstwo  specjalność aktorstwo i wokalistyka na stronie rekrutacja.at.edu.pl/AW (uruchomienie w maju 2019), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

MATERIAŁY MUZYCZNE – w trakcie przebiegu całego procesu rekrutacji kandydat ma prawo korzystać z wybranej przez siebie formy akompaniamentu, adekwatnie do wymagań poszczególnych etapów. Akceptujemy: pliki MP3, akompaniatora przyprowadzonego przez kandydata (w tym akompaniament własny), akompaniatora szkolnego. W I etapie dopuszczamy także wykonania a cappella.  W II etapie kandydaci wybierają z puli obowiązkowych utworów zamieszczoną w systemie IRK jedną piosenkę. Swój wybór deklarują w systemie IRK wraz o określeniem tonacji podkładu muzycznego. AT zobowiązuje się do przygotowanie podkładu na czas egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów dostępne są na stronie.

2. DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ – „TECZKA”

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami. Kandydat przystępujący do egzaminu w ETAPIE II musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami (wymagania podane poniżej).

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka”:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
 • lista utworów (tytuły i autorzy) wydrukowana z systemu IRK
 • tytuł piosenki raz z tonacją wybranej z puli obowiązkowej do prezentacji w  II Etapie
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka (zaświadczenie lekarskie musi być wydane nie później niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych). Przyjmujemy tylko aktualne badania od lekarza foniatry, każde inne nie będzie honorowane. Niezałączenie w systemie IRK zaświadczenia od foniatry o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka spowoduje brak zamknięcia teczki i tym samym niezakończenie procesu rejestracji co skutkować będzie niedopuszczeniem do procesu rekrutacji.W sprawie badania foniatrycznego polecamy AURISMED (www.aurismed.pl) Warszawa Ochota, ul. Bitwy Warszawskie 1920 7B 02-366 Warszawa. Przy umawianiu wizyty należy zaznaczyć, że jest się kandydatem na studia w Akademii Teatralnej. Koszt badania ponosi kandydat.

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

Kandydaci zakwalifikowani do ETAPU III egzaminów  muszą w dniu ogłoszenia wyników złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie. 

3. OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr:   03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 (na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!)
 • Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na kierunek aktorstwo.

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW 

Aktorstwo specjalność aktorstwo i wokalistyka 

 Jednolite studia magisterskie, egzamin trzyetapowy. Limit miejsc zostanie uchwalony na posiedzeniu Senatu poprzedzającym rekrutację.

ETAP I

Kandydat prezentuje jedną, dowolną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę (a cappella, z własnym podkładem mechanicznym lub własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) i prezentuje ją zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. (Propozycja repertuarowa w tym etapie może być w języku obcym). Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.   Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w I ETAPIE, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

ETAP II

Kandydat wybiera z puli obowiązkowej jedną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę i jej interpretację (z podkładem mechanicznym udostępnionym przez Akademię lub z własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) zespołowi egzaminacyjnemu. Kandydat wybiera także jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Wyboru należy dokonać w kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.  Kwalifikację do III ETAPU egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

ETAP III

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU III, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo i wokalistyka, uczestniczą w obowiązkowych konsultacjach aktorskich.

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną
 • egzaminu muzycznego sprawdzającego słuch, poczucie rytmu, muzykalność i predyspozycje głosowe kandydata w zakresie śpiewu
 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:
 • praktycznej –  sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka  w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, predyspozycje sceniczne, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie  i
 • teoretycznej- sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi (lista rekomendowanych lektur).

Akademia Teatralna zapewnia w III ETAPIE obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

ETAP III punktowany jest w trzech kategoriach:

 1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:
  • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

 1. Egzamin muzyczny:
  • Sprawność muzyczno-słuchowa 0 – 15 pkt.
  • Predyspozycje wokalne 0 – 15 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

 1. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

a) praktycznej

 • warunki dykcyjne           0 – 15 pkt.
 • warunki głosowe           0 – 15 pkt.
 • interpretacja tekstów          0 – 15 pkt.
 • zadania aktorskie           0 – 15 pkt.
 • interpretacja piosenki         0 – 15 pkt.
 • predyspozycje sceniczne         0 – 15 pkt.
 • zadania muzyczne              0 – 15 pkt.

b) teoretycznej

 • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki  oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) 0 – 15 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 120 pkt. (105 pkt. za część praktyczną i 15 pkt. za część teoretyczną)

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy, 30 pkt. za egzamin muzyczny i 120 pkt. za egzamin aktorski).

Ostatecznie kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 180 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.
 • za egzamin ruchowy – max. 20 pkt.
 • za egzamin muzyczny – max. 30 pkt.
 • za egzamin aktorski –  max. 120 pkt.

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU III.  O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU III.

JĘZYK OBCY

1. Kandydaci z nową maturą są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie:

 • rozszerzonym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez  10 (np. 100% = 10 pkt.; 70% = 7 pkt.),
 • podstawowym, to procentowy wynik tego egzaminu dzieli się przez 20 ( np. 100% = 5 pkt; 50% = 2,5 pkt)

2. Kandydaci ze starą maturą są zobowiązani przystąpić do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury“ z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach, a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

3. Certyfikaty na poziomie nie niższym niż First Certificate (lub równorzędne z innych języków) zwalniają kandydatów ze starą maturą z testu językowego na egzaminie wstępnym. ( A=10 pkt, B=8 pkt, C=5 pkt)

4. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10 pkt)

Kandydaci cudzoziemcy proszeni są o zapoznanie się z treścią punktu 6 j) obowiązującej uchwały rekrutacyjnej (TUTAJ).