Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się jest propozycją dla osób, które chciałby skrócić okres trwania studiów lub ich intensywność dzięki uznaniu pewnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego (np. w trakcie kursów, szkoleń, podczas wolontariatu czy w pracy zawodowej).

Efekty uczenia się potwierdza się w odniesieniu do efektów kształcenia określonych dla danego kierunku studiów. W jej wyniku kandydat na studia może uzyskać zaliczenie części przedmiotów (nie więcej niż 50% punktów ECTS dla programu studiów na wybranym kierunku), a nawet zostać przyjęty na studia bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, ubiegającej się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Procedurę przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej. Jest to usługa płatna, zgodnie z cennikiem przyjętym na dany rok akademicki.

Termin składania dokumentów: 1-15 stycznia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany rok akademicki.

Procedura krok po kroku:

 1. Kandydat składa wypełniony wniosek, wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane efekty uczenia się
 2. Komisja rozpoznaje wniosek i ustala harmonogram walidacji efektów uczenia się
 3. Z kandydatem zostaje zawarta umowa o warunkach odpłatności
 4. Komisja weryfikuje efektów kształcenia w formie określonej podczas rozpatrywania wniosku (egzamin ustny, egzamin pisemny, egzamin praktyczny, test, rozwiązanie zadania lub przeprowadzenie prezentacji)
 5. Weryfikacja predyspozycji niezbędnych do przyjęcia na studia na danym kierunku obejmuje egzaminy praktyczne oraz stosownie do kierunku – dodatkowo sprawdzian kierunkowy
 6. Z każdego przedmiotu podlegającego potwierdzeniu kandydat uzyskuje ocenę wraz z podaniem liczby punktów ECTS do niego przypisanych
 7. Kandydat może zostać przyjęty na studia w wyniku procesu potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, profilu i poziomie studiów, jeśli uzyskał zaliczenie przedmiotów stanowiących nie mniej niż 20% punktów ECTS przypisanych do kierunku, a także uplasował się wśród najlepszych kandydatów na danym kierunku.

 

W sprawie listy efektów uczenia się oraz cennika prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Toku Studiów.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Cennik
 3. Wzór umowy o warunkach odpłatności
 4. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Teatralnej