Stypendia

Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej określone są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem student może wnioskować o:

Stypendium socjalne

 • Stypendium to przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 31 października, otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie.
 • Wnioski rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.
 • Możesz wnioskować o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wystarczy to zaznaczyć we wniosku i dołączyć wypełniony Załącznik nr 11. Ta forma pomocy zastępuje dawne stypendium mieszkaniowe.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Stypendium to przysługuje osobom o wysokich wynikach w nauce oraz osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych.
 • Student, który chce otrzymać stypendium rektora, musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium – do 26 października).
 • We wniosku należy wpisać średnią ocen z roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz opinią dziekana lub opiekuna roku.
 • Zgodnie z ustawą, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów z danego kierunku.
 • Wnioski rozpatruje rektor, który na początku roku akademickiego (do 31 października) uchwala dokładne zasady rozpatrywania wniosków.

Zapomogę

 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 • Wnioski o zapomogę rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Wnioski o to stypendium rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.

Aktualne dokumenty (regulamin, zasady, wzory wniosków, wzory oświadczeń) pobrać można ze strony Samorządu Studentów Akademii Teatralnej: http://samorzad.at.edu.pl/dokumenty/