Stypendium Ministra

Informujemy, że osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów „wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znacznymi osiągnięciami sportowymi” powinny przedstawić swoją kandydaturę Rektorowi Akademii Teatralnej do dnia 12 października 2020 roku.

Formularz wniosku, jaki kandydat powinien wypełnić jest do pobrania na stronie MKiDN, w zakładce:

Co robimy -> Uczniowie i studenci -> Stypendia -> Stypendia dla studentów

https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

Wnioski należy składać w pokoju nr 22, na parterze głównego budynku Akademii (Biuro Kolegium Zarządczego).

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe informacje na temat rodzajów osiągnięć oraz sposobów ich dokumentowania.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.

Studenci wypełniają wymieniony wyżej wniosek wypełniony w częściach 2-4 i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Wzór oświadczenia znajduje się tu:

https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

Ważna, choć smutna uwaga:

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” świadczenia stypendialne, w tym stypendium ministra przysługują:

Art. 93, ust 2:

  1. na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.