Aktorstwo
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

– aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,

– animatora działań kulturalnych,

– prezentera i redaktora w massmediach,

– wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

____________________________________________

Proces rejestracji kandydatów na rok 2017/2018
został zakończony.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA (otwarty od maja), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

TECZKI

– W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem muszą znaleźć się:

— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
     lub poświadczona notarialnie kopia tego świadectwa
— kserokopia dowodu osobistego
 2 aktualne fotografie (wywołane)
— lista utworów przygotowanych na egzamin (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

Ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami

– Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ETAP I i II PIERWSZEJ CZĘŚCI EGZAMINU – ELIMINACJI, muszą w dniu otrzymania tej informacji złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie WA.

WYMAGANA LISTA UTWORÓW

Wymagana lista utworów:
1.) Wiersz klasyczny (do 45 r.)
2.) Wiersz współczesny (po 45 r.)
3.) Proza klasyczna
4.) Proza współczesna
5.) Piosenka
6.) Monolog

INFO_DODAT

Bibliografia_dla_kandydatow_na_wydzial_aktorski

— Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na
    konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

— Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać
    indywidualny numer kandydata!

— Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu
    egzaminu
 oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych
    utworów
.

— Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów
    na wydział aktorski.

Regulamin IRK 2017

____________________________________________