Aktorstwo
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

– aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,

– animatora działań kulturalnych,

– prezentera i redaktora w massmediach,

– wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

_____________________

 

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien założyć konto i wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA (otwarty od 8 maja 2018), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

 

Uruchomienie systemu IRK: 8 maja 2018

Zamknięcie systemu IRK: 8 czerwca 2018

 

Termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych: 15 czerwca 2018

 

W przypadku tegorocznych maturzystów, w miejsce świadectwa dojrzałości należy załączyć zaświadczenie wydane przez szkołę średnią, o tym że dana osoba jest/była uczniem tej szkoły i przystąpi/przystąpiła do egzaminu maturalnego w roku 2018.

Rekrutacja na Wydział Aktorski składa się z dwóch części – ELIMINACJI oraz KONKURSU, podzielonych na następujące etapy:

TERMINARZ ORGANIZACJI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
NA KIERUNEK AKTORSTWO NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
(organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie)

>> > CZĘŚĆ PIERWSZA – ELIMINACJE << <

ETAP I: 15 -18 czerwca
(kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału)

ETAP II: 18 – 21 czerwca
(kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału)

>> > CZĘŚĆ DRUGA – KONKURS << <

19 czerwca – 2 lipca
(ETAP KONKURSOWY wiąże się z koniecznością pojawienia się w Akademii Teatralnej kilkukrotnie. Dwa terminy będą wyznaczane indywidualnie tuż po zakwalifikowaniu się do tego etapu, oprócz nich wszyscy finaliści bez wyjątku będą musieli stawić się na egzaminach:

23 czerwca (cały dzień – od 10.00 do 21.00),
24 czerwca (cały dzień – od 10.00 do ok. 18.00)
oraz 27 czerwca (od. godz. 10.00 do ok. 14.00).

 

Na egzamin I ETAPU należy zgłosić się w terminie wyznaczonym i podanym na koncie IRK. Informacja ta pojawi się na koncie IRK kandydata najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Podczas obydwu etapów ELIMINACJI kandydat może uzyskać ocenę dostateczną lub niedostateczną, która decyduje o dopuszczeniu go lub nie do kolejnego etapu rekrutacji.

W przypadku uzyskania równej ilości ocen dostatecznych i niedostatecznych w I ETAPIE ELIMINACJI, kandydat przystępuje do dogrywki tego samego dnia przed inną komisją. Ocena tej komisji jest rozstrzygająca w sprawie kwalifikacji lub braku kwalifikacji do II etapu ELIMINACJI. W II etapie ELIMINACJI kwalifikacje uzyskuje się na podstawie większości głosów w 9-osobowej komisji egzaminacyjnej.

UWAGA: Na etapie rejestracji i w I ETAPIE nie przyjmujemy teczek z dokumentami

 

WYMAGANA LISTA UTWORÓW (jednakowa na wszystkie etapy egzaminu)

1) Wiersz klasyczny (do 1945 r.)

2) Wiersz współczesny (po 1945 r.)

3) Proza klasyczna

4) Proza współczesna

5) Piosenka

6) Monolog

Listę wybranych utworów należy zabrać ze sobą na egzamin.

 

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ETAP I i II pierwszej części egzaminu – ELIMINACJI i dostali się do części drugiej egzaminu – KONKURSU, muszą w dniu otrzymania tej informacji przynieść ze sobą przygotowaną zgodnie z poniższymi zaleceniami teczkę.

 

TECZKI (DOKUMENTY)

Kompletne informacje o zawartości teczki dla kandydatów (obywateli polskich, w tym tych z międzynarodową maturą oraz )cudzoziemców dostępne są w REGULAMINIE IRK.

 

Wszystkie egzaminy części konkursowej są punktowane. Suma punktów oraz wyników matur decyduje o kolejności kandydatów na liście osób przyjętych na Wydział Aktorski. Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia na studia ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

INFORMACJE DODATKOWE

— bibliografia do egzaminu teoretycznego dla kandydatów na Wydział Aktorski (kierunek aktorstwo) 

— opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663. Warunkiem zamknięcia teczki w systemie IRK jest umieszczenie potwierdzenia przelewu.

— na formularzu opłaty oprócz imienia i nazwiska należy podać indywidualny numer kandydata, który widnieje na koncie w IRK

— kandydat w wyjątkowej sytuacji losowej może dokonać zmiany terminu egzaminu oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych utworów. W tym celu należy napisać wniosek z uzasadnieniem na adres: terminywa@at.edu.pl

— obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na Wydział Aktorski.

 

UWAGA!
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH NA WYDZIAŁ AKTORSKI na rok akademicki 2018/2019 !!!

1. Zaświadczenia lekarskie
Osoby, którym z różnych powodów nie uda się załączyć w systemie IRK zaświadczeń lekarskich (foniatry lub/i ortopedy) do czasu zamknięcia rejestracji, powinny umieścić w e-teczce w miejsce danego dokumentu oświadczenie, że zobowiązują się dostarczyć brakujące zaświadczenia do czasu przystąpienia do ETAPU I eliminacji.
Niezłożenie zaświadczeń lekarskich najpóźniej do czasu przystąpienia do ETAPU I eliminacji powoduje niedopuszczenie do dalszej rekrutacji kandydata.
Wzór oświadczenia, który należy wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć w systemie IRK, dostępny jest na stronie rekrutacji WA.

2. Lekarz foniatra
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zaświadczeń lekarskich od foniatry i trudnościami związanymi z ich uzyskaniem informujemy, że dla tych z Państwa, którym do tej pory nie udało się uzyskać takiego dokumentu, zostanie uruchomiony dyżur lekarza foniatry.

Adres:
CENTRUM GŁOSU dla profesjonalistów MEDINCUS,
ul. Okólnik 2, 00-368 WARSZAWA (parter w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina)
Od poniedziałku do piątku w okresie od 4.06 do 19.06.2018 roku w godzinach 8.00-14.00.
Koszt wizyty 150 zł.
Zapisy wyłącznie pod numerem telefonu: 22 463 54 70

 

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące warunków, przebiegu rekrutacji, wymagań na poszczególnych etapach i punktacji znajdują się na stronie Akademii Teatralnej – http://akademia.at.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/uchwala-nr-35-2016-2017-warunki-i-tryb-rekrutacji-na-stu.pdf