Schemat postępowania w przypadku działań niepożądanych

 

1. ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO
zgodnie z wyborem zgłaszającego do:

 • Rzecznika Praw Studenckich
 • Rzecznika Praw Pracowniczych
 • Dziekana
 • Rektora
 • członka Zespołu ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji

Zgłoszenie analizowane, wspólnie z osobą zgłaszającą, pod kątem naruszeń Kodeksu EtykiProcedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej i przekazywane Rektorowi.

2. ROZPATRZENIE SPRAWY
przez Zespół ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji

W terminie nie przekraczającym 14 dni od zgłoszenia, Rektor powołuje 3-osobowy skład spośród członków i członkiń Zespołu, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy – wysłucha obu stron i świadków oraz sformułuje rekomendacje dla Rektora co do działań naprawczych i ewentualnych sankcji wobec osób dopuszczających się naruszeń. W razie potrzeby, do prac włączany jest ekspert zewnętrzny, psycholog lub prawnik. Na zbadanie sprawy Zespół ma 30 dni od powołania składu przez Rektora (w szczególnie złożonych sprawach Zespół ma na ich rozpatrzenie 60 dni).

Zespół może także zawiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego.

3. DECYZJA REKTORA

Po otrzymaniu rekomendacji, Rektor podejmuje decyzję co do działań naprawczych, które należy podjąć w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym działaniom niepożądanym, usunięciu ich skutków i udzieleniu wsparcia osobom poszkodowanym, a także co do sankcji wobec osób dopuszczających się naruszeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sankcje mogą obejmować m.in.:

 • ukaranie karą upomnienia w trybie art. 282 pkt 2) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • ukaranie domniemanych sprawców karą porządkową w rozumieniu kodeksu pracy
 • polecenie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu rozpoczęcia prowadzenia sprawy w trybie art. 282 pkt 3) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • zawiadomienie Rzecznika Dyscyplinarnego o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego
 • rozwiązanie umowy o pracę (włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika)
 • przeniesienie Osoby Zatrudnionej (pokrzywdzonej lub domniemanego sprawcy) na inne stanowisko lub do innej jednostki

4. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Zarówno Rektor, Rzecznicy, członkinie i członkowie Zespołu ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji, jak i każda osoba ze Społeczności Akademii może zgłosić sprawę bezpośrednio do Rzecznika Dyscyplinarnego, jeśli zachodzi podejrzenie o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego przez nauczyciela akademickiego.

Rzecznik Dyscyplinarny na podstawie przesłuchania stron i świadków podejmie decyzję o wszczęciu bądź zaniechaniu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania Rzecznik Dyscyplinarny zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wnioskuje do Komisji Dyscyplinarnej Uczelnianej lub Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nałożenie stosownej kary:

 • upomnienie
 • nagana
 • nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%–25% na okres od 1 miesiąca do 2 lat;
 • pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od 1 roku do 5 lat;
 • pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
 • wydalenie z pracy w uczelni;
 • wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

Po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu decyzji przez stosowną komisję, osoba obwiniona ma prawo do odwołania. Odwołanie rozpatruje Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji i Nauki.5. ZGŁOSZENIE SPRAWY DO ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

W sytuacji podejrzenia wystąpienia czynu mającego znamiona przestępstwa, na każdym etapie wyjaśniania sprawy, osoba, która podjęła o nim wiedzę, ma obowiązek zgłoszenia danej sprawy do stosowanych organów państwowych. Obowiązek ten w szczególności ciąży na Rektorze i Rzeczniku Dyscyplinarnym.