Rekrutacja na Wydział Aktorski

PROCES REKRUTACJI ZAKOŃCZONY ZOSTANIE W DNIU 6 CZERWCA 2015 (sobota)

W dniu 7 maja 2015 (czwartek) rozpoczynamy proces rejestracji kandydatów na rok 2015/2016.

Egzaminy wstępne rozpoczną się 15 czerwca 2015 (poniedziałek).

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WA, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

UWAGA!
— Na ETAPIE REJESTRACJI NIE PRZYJMUJEMY TECZEK Z DOKUMENTAMI.

— KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU W ETAPIE I MUSI PRZYNIEŚĆ W DNIU EGZAMINU KOMPLETNĄ TECZKĘ Z DOKUMENTAMI (wymagania podane poniżej).

Na egzamin w ETAPIE I kandydat musi przynieść w białej wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem Wydział Aktorski:
— oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (maturzyści z lat ubiegłych) lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego
— kserokopię dowodu osobistego
— aktualne 2 fotografie w wersji papierowej
— listę utworów (tytuł i autor)
— dowód wpłaty

ewentualnie:
— dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
— certyfikat z języka

Wymagana lista utworów:
1.) Wiersz klasyczny (do 45 r.)
2.) Wiersz współczesny (po 45 r.)
3.) Proza klasyczna
4.) Proza współczesna
5.) Piosenka
6.) Monolog

BIBLIOGRAFIA_DLA_KANDYDATOW_NA_WYDZIAL_AKTORSKI

— KANDYDACI, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ETAPU II MUSZĄ, W DNIU OGŁOSZENIA WYNIKÓW, ZŁOŻYĆ TECZKĘ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE.

UWAGA!!!
Opłatę egzaminacyjną (jej wysokość jest zależna od rozporządzenia MNiSW, które jeszcze się nie ukazało, ale nie będzie ona niższa niż opłata w roku ubiegłym tj. 150zł) należy wnieść na konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663 

Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu egzaminu oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych utworów.

UWAGA! Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!

UWAGA! obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na wydział aktorski

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem WA (dyżur informacyjny wyłącznie w środy w godz. 15.00 – 18.00 tel. 22 635 74 14, dziekanatWA@at.edu.pl ).