MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „RYSZARD BOLESŁAWSKI, JEGO TWÓRCZOŚĆ I JEGO CZASY”

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„RYSZARD BOLESŁAWSKI, JEGO TWÓRCZOŚĆ I JEGO CZASY”

//////////////////////////////////

INTERNATIONAL SCHOLAR CONFERENCE

„RICHARD BOLESLAWSKI, HIS LIFE AND HIS WORK”

[ENGLISH VERSION BELOW]

 

Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w dniach 19 –  21 maja  2016 organizuje konferencję poświęconą twórczości Ryszarda Bolesławskiego, reżysera teatralnego i filmowego, aktora, pedagoga, pisarza.

Dotychczasowe badania naukowe sprawiły, że droga artystyczna Bolesławskiego została w pewnym stopniu rozpoznana, ale  domaga się ona pogłębionej dyskusji oraz nowych opinii referentów. Oto kilka przykładowych haseł związanych z biografią twórcy:

 1. akompaniując obchodom 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce oczekujemy referatów oceniających własne prace reżyserskie Bolesławskiego w ojczyźnie – w Teatrze Polskim, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatrze Małym, a także jego zabiegi o dyrekcję teatrów w Łodzi i we Lwowie
 2. ważna jest naukowa refleksja nad wpływem Bolesławskiego na późniejsze kariery Stefana Jaracza i Leona Schillera, wpływem mieszczącym się pod Schillerowskim hasłem „sprawa Bolesławskiego”, wpływem energicznie przez teatrologów i nie-teatrologów dyskutowanym
 3. analizy porównawczej domaga się twórczość inscenizacyjna I aktorska Bolesławskiego na scenach Rosji (MChT,  I Studio, Piotrogród), Francji, Niemiec, Ameryki, Anglii, z Grupą Kaczałowa
 4. istotna jest ocena rozległej działalności pedagogicznej Bolesławskiego, szczególnie jako pierwszego propagatora i zarazem modyfikatora metody Stanisławskiego
 5. doniesienia o służbie oficerskiej Bolesławskiego w armii carskiej, o kursach oficerskich w Twerskiej Szkole Kawaleryjskiej, o udziale w kampanii Pułku Ułanów Polskich przed r. 1917, a w l. 1920-1921 w konfrontacji z inwazją Tuchaczewskiego
 6. dzieje długoletniej i zaskakującej artystycznie współpracy Bolesławskiego z Gordonem Craigiem
 7. prace ekranowe Bolesławskiego w epoce kina niemego polskiego, rosyjskiego I zachodnioeuropejskiego
 8. nowe badania tzw. złotej epoki Hollywoodu przynoszą istotne uzupełnienia na temat filmowej kariery reżysera, w tym kandydatur jego filmów do Oscara
 9. niewątpliwie ciekawa badawczo jest także puścizna pisarska Bolesławskiego (nie tylko jego prace o sztukach widowiskowych, ale i niezmiernie w swoim czasie popularne pozycje beletrystyczne – praktycznie dotąd nie poddane krytycznemu badaniu).

Dalej: Ryszard Bolesławski był płodnym współudziałowcem wielu procesów kształtujących sztuki widowiskowe XX wieku. Oto przykłady kilku z nich:

 1. migracja systemu Stanisławskiego, jej modyfikacje i aplikacje – od Moskwy przez Petersburg, Warszawę, nowojorski ALT i Actors Studio Lee Strasberga po światową praktykę dnia dzisiejszego
 2. rewolucja dźwiękowa w filmie lat 20/30 XX wieku
 3. tajna historia I Studia MChAT
 4. amerykańska przygoda europejskiego teatru repertuarowego vs. broadwayowskie mechanizmy przemysłu teatralnego USA
 5. Teatr Polski Arnolda Szyfmana w ogniu permanentnej batalii: porażki i sukcesy managerskie w początkach drugiej dekady XX w.
 6. narzędzia zarządcze  amerykańskiego przemysłu filmowego
 7. modelowanie finansowe instytucji teatralnych: MChT, Teatr Polski, ALT, Neighborhood, Broadway
 8. polscy artyści w oficerskich szlifach carskiej Rosji
 9. kształtowanie się Amerykańskiej Akademii Filmowej: Przedsiębiorstwo Oscar
 10. sztuka na obczyźnie/sztuka emigrantów; (też: strategie przeżycia emigracyjnej kultury rosyjskiej po 1917 roku – Grupa Kaczałowa, ruch wydawniczy, Uspienska, Lebiediew, Baliew, Tamirow i inni)
 11. rewolucja kinematografii barwnej
 12. i inne, które mogą stanowić tematy referatów lub wnieść wkład w sesję posterową.

Oczywiście serdecznie zapraszamy do udziału w obradach oraz do owocnej dyskusji także badaczy, którzy nie planują referatu czy prezentacji posterowej.  Oczekujemy zgłoszeń do dnia 1 kwietnia 2016.

Zapraszamy do składania projektów referatów do dnia  1 marca 2016, a szkicu tematyki posterów do dnia 1  kwietnia 2016.  Czas referatu nie powinien przekraczać 20  minut.

Przewidywany format posterów: maksymalnie B0, nie mniej niż A0, orientacja wertykalna (w zgłoszeniu tematu prosimy o podanie formatu). Najlepsze postery zostaną wyróżnione przez specjalne jury.

Zgłoszenia udziału (i projekty/szkice j.w.) prosimy przesyłać na adres pocztowy Akademii:

Akademia Teatralna  im.Aleksandra Zelwerowicza, ul.Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

lub na adres email: boleslawski.conference@at.edu.pl

Udział w Konferencji wynosi 150 PLN; nr konta 4311401010 0000 2659 4500 1002 (m-Bank Odział Korporacyjny, Warszawa).

Ostateczny termin wpłat po potwierdzeniu przyjęcia tematów przez organizatorów – 15  kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowyKonferencja-KARTA_ZGLOSZENIA_w_j_polskim

//////////////////////////////////

INTERNATIONAL SCHOLAR CONFERENCE

„RICHARD BOLESLAWSKI, HIS LIFE AND HIS WORK”

We are pleased to invite you to participate in The International Scholar Conference “Richard Boleslawski, his life and his work”, which is going to be held in Warsaw, Poland, in 19-21  May 2016. The conference, organized by The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, aims to create a forum for raising the issues concerning Boleslawski’s life and achievements as theatre and film director, actor, teacher of acting and writer.

Altough the main body of Boleslawski’s biography has been recognized, we are still far from knowing all details of his whereabouts. Some precious new findings are expected to be made during the Conference. There are some exemplary facts concerning his biography:

 1. Taking into account the celebration of 250 Years of Public Theatre in Poland, we are waiting for papers, which will regard to Boleslawski’s achievements during his stay in Poland – in Teatr Polski and Teatr Mały in Warsaw, Teatr Wielki in Poznań, as well as his struggles to become a manager of the theatres in Łódź and Lviv
 2. We want to take into consideration the Boleslawski’s influence on Stefan Jaracz’s and Leon Schiller’s artistic careers, the influence generally known as „Boleslawski’s issue”, which was vigorously discussed by theatre researchers and non-researchers
 3. Comparative analysis of Boleslawski’s directing and acting achievements on the stages of Russia (MAT, First Studio, Saint Petersburg), France, Germany, United States and England, Kachalov Group incl.
 4. It is important to analyse Boleslawski’s extensive teaching activity, especially as a leading exponent and modifier of Stanislavsky’s system
 5. Information about Boleslawski’s military service in Tsarist Russian Army, officer courses in Tver Calvary School, participation in the campaign of Polish cavalry brigade before 1917 and the confrontation with Tukhachevsky’s invasion in 1920-1921
 6. Long-lasting and artistically surprising cooperation between Boleslawski and Edward Gordon Craig
 7. Boleslawski’s screenings in the era of silent films: Polish, Russian and Western European
 8. New researches in the fields of the Golden Era of Hollywood will fortify the knowledge about Boleslawski’s film career, especially his films Oscar nominations
 9. Boleslawski’s writing – not only his essays on acting or staging, but also his bestselling fictions, which weren’t elaborated yet

Further: we are aware of the fact that along with his own creative work in the film, theatre, teaching and writing, Boleslawski was the eminent participant of many processes crucial for performing arts of the 20th century. So, when exploring his career, we would like to perceive it in the context of the crucial processes and trends in the culture of his times. Some examples are as follows:

 1. Migration, modifications and adaptation of the Stanislavsky’s system – starting with Moscow and Saint Petersburg, through Warsaw, The American Laboratory Theatre (ALT) and Lee Strasberg’s Actors Studio, and ending with the current American practice
 2. Sound revolution in the film industry – 1920s and 1930s
 3. Secret history of the MAT First Studio
 4. Confrontation of the European-style repertory theatre model with Broadway-like machinery of the theatre industry in the United States
 5. Teatr Polski’s permanent struggle: failures and strategic successes in the 1920s (Warsaw)
 6. American film industry’s managerial tools at the Golden Era of Hollywood
 7. Financing of the theatre institutions: Moscow Art Theater (MAT), Teatr Polski, ALT, Neighborhood, Broadway
 8. Polish artists with officer epaulettes of the Tsarist Russia army
 9. Forming of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Business of the Oscar Awards
 10. Art in exile/Émigré art (including: the survival strategies of the Russian emigration culture after 1917 – the Kachalov Group, press and books, Uspenskaya, Tamirov, Baliev, and the others)
 11. The color film revolution
 12. Others.

We are pleased to invite to participate in the discussion also those researchers, who are not willing to present papers or posters. We are waiting for applications to 1 April 2016.

Please submit abstracts to  1 March 2016, poster’s drafts proposals to 1 April 2016. The time allowed for the presentation of papers is 20 minutes.

Anticipated size of posters: max. B0, min. A0, vertical page orientation (please, inform us about the size of your poster in the application). The best applying posters will be rewarded by a special jury.

Please send your applications to the following adress:

Boleslawski Conference

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warsaw
Poland

or:

boleslawski.conference@at.edu.pl

Participation fee 150 PLN

Details for payment:

mBank o/korporacyjny Warszawa

Swift: BREXPLPW

IBAN: PL4311401010000265945001002

Latest date for funds to be received April 1st, 2016