DOSTĘPN[AT]

Zwiększenie dostępności Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zestaw trzech logotypów. Z lewej strony granatowy czworobok z trzema gwizdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym z napisem Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. W środku biało-czerwona flaga polska i napis Rzeczpospolita Polska. Po prawej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii Europejskiej: na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg.

 

W dniu 29 grudnia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza umowę o dofinansowaniu projektu pn. „DOSTĘPN[AT]. Zwiększenie dostępności Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • całkowita wartość projektu: 984 267,50 zł
 • ze środków europejskich: 829 540,65 zł
 • ze środków dotacji celowej: 125 198,57 zł
 • wkład własny (ze środków publicznych): 29 528,28 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa poziomu dostępności Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie dla osób o szczególnych potrzebach (w tym dla studentów studiów I i II stopnia oraz pracowników z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności, a także poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym, wprowadzenie do procesu kształcenia (od rekrutacji po uzyskanie tytułów zawodowych i stopni naukowych) modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Wszystkie podjęte w projekcie działania pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

GŁÓWNE REZULTATY:

 • 1 uczelnia, która wdrożyła:
  • zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
  • rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
 • 50 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
 • 45 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze
 • 95 przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej.

PLANOWANE ZADANIA:

Zadanie 1. Działania konsultacyjne i wdrożeniowe w zakresie poprawy dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej i procedur.

Prace w ramach zadania obejmą opracowanie dostępnych i optymalnych systemów oznaczeń budynków w Warszawie i Białymstoku, standardów: rekrutacji i procesu kształcenia, ram prawnych i formalno-organizacyjnych działania AT w kontekście dostępności, serwisów internetowych (w tym IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów, strony www AT wraz ze stroną koordynatorki ds. dostępności).

Zadanie 2. Działania w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej i technologicznej

Zadanie obejmuje m.in. następujące prace: w Warszawie przebudowa wejścia do budynku głównego, przebudowa i remont łazienki na I piętrze budynku głównego; w Białymstoku: przebudowa toalet przy Teatrze Szkolnym i w ich obrębie wyodrębnienie niezależnej toalety dla OzN, remont ciągów komunikacyjnych w obrębie Teatru Szkolnego, przebudowa wejścia do Teatru Szkolnego obejmująca wykonanie podjazdu i przystosowanie drzwi zewnętrznych do potrzeb OzN; wyposażenie bibliotek w stanowiska dostosowanych do potrzeb OzN; wdrożenie jednolitego i dostępnego systemu oznaczeń budynków z wykorzystaniem takich elementów jak plany tyflograficzne, oznaczenia pomieszczeń i schodów tabliczkami/nakładkami z oznaczeniami dotykowymi, wdrożenie znaczników multimedialnych typu TOTUPOINT (lub technologicznie równoważnych), instalacja pętli indukcyjnych w przestrzeniach portierni; przebudowa systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz strony głównej AT wraz ze stroną dot. dostępności).

Zadanie 3. Działania w zakresie podniesienia kompetencji kadry z zakresu edukacji włączającej oraz rozwój kompetencji związanych z tworzeniem ram dla dostępnej edukacji Wzmocnienie świadomości barier, z jakimi stykają się OzN w AT oraz uzupełnienie specjalistycznych kompetencji kadry. Zadanie obejmie następujące szkolenia: budowanie świadomości specyfiki pracy z osobami z różnymi formami niepełnosprawności (kadra dydaktyczna, zarządcza, administracyjna, łącznie ok. 100 os), projektowanie uniwersalne w przygotowaniu i realizacji inwestycji (14 os), przygotowywanie dostępnych dokumentów (30 os), kurs audiodeskrypcji (3 os), polski język migowy PJM (2 os.), tworzenie napisów dla niesłyszących (5 os), komunikacja elektroniczna z zasadami uniwersalnego projektowania (6 os).

Logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju