MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum:

Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru 

Termin: 30 czerwca – 6 lipca 2017 podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie

Organizator i miejsce: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Instytut Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft), powstały w 1982 roku na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) z inicjatywy polskiego krytyka, Andrzeja Wirtha i teoretyka teatru Hans-Thiesa Lehmanna, jest wciąż jednym z najbardziej wpływowych miejsc kształcących twórców teatru i teoretyków w Europie. Działając w opozycji zarówno do akademickich wydziałów dramatu, jak i do wyższych szkół artystycznych, Instytut ukształtował kilka pokoleń absolwentów w nowym paradygmacie integrującym teorię z praktyką, w oparciu o zespołową pracę projektową, z wykorzystaniem technik badawczych (research-based practice). Od 2003 do 2011 roku wydziałem kierował uznany reżyser teatralny i kompozytor, Heiner Goebbels. Wśród absolwentów znajdują wiodący twórcy teatru eksperymentalnego, m.in. Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot.

Międzynarodowe sympozjum „Giessen i inni – trans-dyscyplinarne nauczanie teatru” bierze ten niemiecki model jako punkt wyjścia do refleksji nad praktykami trans-dyscyplinarnego kształcenia na innych wydziałach teatralnych w Europie. Oddając sprawiedliwość 35-letniej historii istnienia Instytutu w Giessen, chcemy także zadać pytanie o aktualność jego metod kształcenia w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społecznej i sytuacji na rynku sztuki. W tym celu warto przyjrzeć się innym modelom studiów teatralnych w Europie, takim, jak brytyjski model Practice as Research czy międzynarodowe magisterskie studia rezydencyjne DasArts w Amsterdam University of Arts, które z powodzeniem realizują paradygmat praktyczno-teoretyczny, choć zgoła innymi metodami.

Sympozjum odbędzie się w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie, co tworzy możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w szerokim, międzynarodowym gronie pedagogów szkół teatralnych. Festiwal organizuje Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sympozjum odbywa się w porozumieniu i przy serdecznym poparciu Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, a także przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie.

CALL FOR PROPOSALS

Organizatorzy zapraszają do udziału w sympozjum wszystkich badaczy teatru i praktyków zainteresowanych dyskusją na temat nowych dróg kształcenia na wydziałach teatrologicznych, a także aktywnych zawodowo wykładowców aktorstwa i reżyserii, którym nieobce są zagadnienia związane z przekraczaniem granicy między teorią a praktyką. Udział może przybrać różnorodne formaty, np. wystąpienia z referatem (15-20 minut), demonstracji pracy ze studentami (do 30 minut), teoretyczno-praktycznej prowokacji (5-10 minut), wykładu performatywnego, czy krótkiego warsztatu. Po konferencji autorzy będą proszeni o opracowanie wystąpień w formie artykułów na potrzeby publikacji.

Proponowane zagadnienia:

 • Model Angewandte Theaterwissenschaft i jego wpływ na inne wydziały teatralne i teatrologiczne – instytucjonalne warunki konieczne do jego realizacji;
 • Inne trans-dyscyplinarne modele kształcenia teatrologii w Europie i na świecie – metodologie nauczania, założenia programowe, profile absolwentów;
 • Podział na praktykę i teorię w obrębie szkolnictwa teatralnego w kontekście kulturowym, historycznym, politycznym etc. – systemowe bariery dla rozwiązań trans-dyscyplinarnych;
 • Wpływ nowych praktyk artystycznych na kształtowanie programów nauczania na wydziałach teatrologicznych, a także wpływ trans-dyscyplinarnych programów na nowe prądy estetyczne i praktyki twórcze;
 • Zajęcia praktyczne na wydziałach teatrologicznych jako narzędzie marketingowe w sytuacji kryzysu demograficznego lub w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy;
 • Trans-dyscyplinarne specjalizacje: dramaturg, producent, kurator, animator, edukator;
 • Wydziały teatrologiczne wspierające świadomość polityczną studentów przez nauczanie demokratycznych praktyk artystycznych;
 • Teatrologia ‘Do It Yourself’ –  wiedza o teatrze w obliczu „zwrotu praktycznego” i zmieniających się oczekiwań najmłodszych pokoleń studentów;
 • Współpraca wydziałów teatrologicznych i aktorskich oraz reżyserskich – dobre praktyki i trudności;
 • Międzywydziałowe projekty teoretyczno-praktyczne jako narzędzie budowania wspólnoty akademickiej;
 • Nauczanie „embedded research” i „embedded criticism” – student teatrologii jako obserwator i ewaluator procesów twórczych;
 • Nauczanie teorii teatru na wydziałach aktorskich – jak inspirować do refleksji teoretycznej w działaniach scenicznych?
 • Trans-dyscyplinarność ponad teatr: nauczanie teatrologii w relacji z innymi sztukami (tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi) czy dziedzinami wiedzy – technologią, medycyną, businessem itd.

Zachęcamy również do zgłaszania własnych tematów.

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (patrz niżej) do dnia 30 kwietnia 2017 na adres: zofia.smolarska@at.edu.pl. O decyzji o zakwalifikowaniu wystąpienia powiadomimy do 15 maja 2017.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a dojazd, nocleg, wyżywienie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Komitet naukowy i organizacyjny: 

Dr Tomasz Plata

Mgr Zofia Smolarska

Kontakt i bliższe informacje: 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: zofia.smolarska@at.edu.pl

 

GIESSEN i INNI_CALL FOR PROPOSALS.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA.doc

 

________________________________________

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw

is pleased to announce an international symposium:

Giessen and others – Cross-disciplinary theatre education

Date: 30th June – 6th July 2017 during the 9th International Theatre Schools Festival (ITSelF) in Warsaw

Organizer: The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Poland

The Institute for Applied Theatre Studies (Angewandte Theaterwissenschaft) at Justus Liebig University Giessen, Germany, established in 1982 by Polish theatre critic Andrzej Wirth and his collaborator Hans-Thies Lehmann, is still renowned as being one of the most influential theatre schools worldwide. Contrary to academic departments and acting schools, the institute created a new paradigm of theatre studies by integrating theatre theory and practice in an interdisciplinary, non-hierarchical, collective work-based program. From 2003-2011 the institute has been led by the renowned German composer and theatre director, Heiner Goebbles. Among the graduates are leading creators and directors of experimental theatre, such as Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot and many more.

The international symposium ‘Giessen and others – Cross-disciplinary theatre education’ takes this highly effective model of theatre studies as a starting point for a discussion about other models of cross-disciplinary theatre/drama departments in Europe. After 35 years of successful existence, there seems to be an urgent need to ask about the relevance of ATW’s teaching methods in the context of the changes to the political reality and the situation of the art market. To present a broader scope of possible role models, the program of the symposium includes other cross-disciplinary approaches, such as Practice as Research or the international residential master’s program at DasArts (Amsterdam University of Arts).

The symposium will take place during the 9th International Theatre Schools Festival (ITSelF) in Warsaw, which represents an opportunity to meet theatre professionals from various creative environments. The festival is organized by the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, Poland and is supported by the Capital City of Warsaw and the Ministry of Culture and National Heritage. The symposium is being held in agreement with the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen and with the support of The Theatre Institute in Warsaw and Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Cracow.

CALL FOR PROPOSALS

The symposium organizers welcome contributions from all theatre scholars and practitioners interested in discussing new ways of teaching theatre studies, as well as from professionally-active teachers of drama, acting and directing who deal with, albeit not exclusively, the following areas:

 • The model of “Angewandte Theaterwissenschaft” (applied theatre studies) and its influence on other teaching models in Europe
 • Other cross-disciplinary models inside and outside of Europe – Roots, methodologies, programmes, alumnus’ profile etc.
 • The divide between practice and theory at (theatre) academies and its cultural, historical and political context; systemic obstacles in implementing cross-disciplinary approaches
 • New artistic practices – How they shape theatre studies programmes and how theatre studies influence artistic practices and theatre aesthetics
 • Theatre practice at theatre studies departments
 • Using practical exercises in theatre studies as a marketing tool in light of the demographic crisis and changes in the labour market
 • Cross-disciplinary specialisation: Dramaturge, producer, curator, animator, educator
 • Theatre studies encouraging political engagement and democratic art practices among students
 • The do-it-yourself generation – The ‘practical turn’ facing theatre studies and the new expectations of the youngest generation of students
 • Co-operation of theatre studies with acting/directing departments – Good practices and difficulties
 • Cross-departmental projects as a tool for building a community within the academic community
 • Teaching of embedded research and embedded criticism – Theatre studies students as observers and evaluators of artistic processes
 • Teaching of theatre theory at acting departments – How to encourage the use of theory and inspire a theoretical reflection on stage?
 • A cross-disciplinary approach beyond theatre: Theatre studies and other arts (dance, music, visual arts) as well as other fields: technology, medicine, business etc.

Contributions are welcome in a variety of forms including: a short paper (15-20 minutes), a cross-disciplinary provocation paper (5-10 minutes), a performative lecture, a short workshop proposal, a work demonstration with students (max. 30 minutes) or other formats. Participants will be later asked to adapt their presentations to the format of an article that will be published in the course of the conference.

Proposals need to be submitted by 30th April 2017 to: zofia.smolarska@at.edu.pl and will be answered by 15th May 2017.

The symposium will be held in English and in Polish (with simultaneous translation).

Participation in the symposium is free of charge.

Organizers do not cover travel, accommodation or alimentation expenses but will provide a list of suggested hotels and hostels.

Symposium committee: 

Dr Tomasz Plata

Zofia Smolarska

For more information please contact us at: zofia.smolarska@at.edu.pl

 

GIESSEN AND OTHERS_CALL FOR PROPOSALS_ENG.doc

APPLICATION FORM.doc