#freeSZFE

Oświadczenie w sprawie Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie

W imieniu wspólnoty polskich szkół filmowych oraz akademii teatralnych pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z faktycznym pozbawieniem akademickiej niezależności Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie. Podstawą idei uniwersyteckiej jest autonomia, samorządność oraz apolityczność. Wierzymy,  że są one gwarantem wolności twórczej, intelektualnej i badawczej.  Ingerencja w suwerenność uniwersytecką stoi w całkowitej sprzeczności z tymi wartościami. Tym samym wyrażamy solidarność ze społecznością Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie w jej staraniach o zachowanie dotychczasowego statusu tego miejsca.

Apelujemy do wszystkich decydentów, by nie zrywali z tradycją, wedle której nadrzędnym celem działalności akademickiej jest służenie społeczeństwu, a służba ta możliwa jest jedynie poprzez edukację wolną i niezależną od partykularnych interesów politycznych.

#freeSZFE

 

Prof. PWSFTviT  dr hab. Milenia Fiedler – Rektor

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

 

Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz – Dziekan

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Prof. dr hab. Dorota Segda – Rektor

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat – Rektor

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

On behalf of the community of Polish film schools and theatre academies, we would like to express our deep concern about the situation related to the actual deprivation of academic independence at the University of Theatre and Film Arts in Budapest. The basis of the university idea is autonomy, self-governance and apoliticality. We believe that these tenets are a guarantee of creative, intellectual and research freedom. Interference with university sovereignty is in complete contradiction to these values. Thus, we express our solidarity with the community of the University of Theatre and Film Arts in Budapest in their efforts to preserve the current status quo of this place.

We appeal to all decision-makers not to break with the tradition according to which the overriding goal of academic activity is to serve society, and this service is possible only through education that is independent of particular political interests.

#freeSZFE

 

Rector, Prof. Milenia Fiedler, Ph.D.

The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz

Dean, Prof. Krystyna Doktorowicz

Krzysztof Kieślowski Film School, Silesian University in Katowice

 

Rector, Prof. Dorota Segda

National Academy of Theatre Arts in Krakow

 

Rector, Prof. Wojciech Malajkat

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw