Akademia Teatralna przyłącza się do protestu uczelni artystycznych

Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych wyraża protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych.

Poniżej zamieszczamy Uchwałę podjętą na Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, współpodpisaną przez Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza prof. dr hab. Wojciecha Malajkata. Uchwała została publicznie odczytana na inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie.

Grafika. Tekst na niej brzmi: Uchwała nr 1/2022 Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych z dnia 15 września 2022 r. Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych Działając na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych uchwala, co następuje: § 1 My, Rektorzy uczelni artystycznych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażamy stanowczy protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania naszych uczelni. W pełni świadomi powagi obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz złożoności jej uwarunkowań, zwracamy uwagę na aktualną kondycję wyższego szkolnictwa artystycznego, ponieważ dalszy brak skutecznych interwencji władz w tej dziedzinie może doprowadzić do trudnego do opanowania kryzysu i nieodwracalnych strat dla polskiej kultury, a co za tym idzie – dla polskiego społeczeństwa. Podstawowym problemem jest spowodowany rosnącą inflacją znaczący wzrost kosztów funkcjonowania instytucji, w tym podmiotów systemu szkolnictwa wyższego. Najbardziej newralgicznym przejawem tego zjawiska jest wzrost cen energii. Aktualnie większość z naszych uczelni dokonuje zakupów energii elektrycznej w cenach pięciokrotnie wyższych niż w roku 2021, a z prognoz wynika, że już w styczniu 2023 wzrost ten będzie dziesięciokrotny. Podwyżki dotyczą także cen wielu innych niezbędnych do funkcjonowania uczelni towarów i usług. W uczelniach artystycznych wdrożone zostały lub aktualnie są wdrażane programy oszczędnościowe, zabiegi te jednak, niepoparte zmianami systemowymi ze strony władz, okazują się niewystarczające. Bez wzrostu subwencji na rok 2022 i lata kolejne nie jesteśmy w stanie zbilansować planów rzeczowo-finansowych. Grozi to utratą płynności finansowej, co może doprowadzić do znaczącego ograniczenia lub wręcz wstrzymania działalności naszych uczelni. Odrębnym zagadnieniem są wynagrodzenia młodych nauczycieli akademickich, a także wielu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Aktualnie ich płace są niższe od kwoty ogłoszonego na rok 2023 najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Brak środków na dokonywanie regulacji płac powoduje, że z naszych uczelni odchodzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Konieczne jest zatem pilne dokonanie regulacji płac, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez poszczególnych pracowników. Opisana powyżej sytuacja, sygnalizowana przez nas wielokrotnie w kontaktach z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, zmusza nas do wyrażenia niniejszego protestu oraz wystosowania apelu do przedstawicieli organów władzy publicznej o pilne podjęcie zdecydowanych działań. Popieramy inicjatywę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzenia Tarczy dla szkolnictwa wyższego i nauki umożliwiającej nie tylko stabilizację, [koniec tekstu]
Grafika. Tekst na niej brzmi: lecz także oczekiwany przez nas wszystkich rozwój szkolnictwa wyższego i nauki, jako obszaru kluczowego dla rozwoju naszego kraju i wzmacniania jego pozycji międzynarodowej. Rola uczelni artystycznych w tym obszarze jest niebagatelna. Historia uczy, że na wielu dziejowych zakrętach kultura okazywała się czynnikiem decydującym – scalała narody, kształtowała postawy, wskazywała wzorce. Usuwanie jej poza margines aktualnych potrzeb społeczeństwa byłoby nieodpowiedzialnością i krótkowzrocznością o trudnych do oszacowania skutkach. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. (-) prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (-) prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (-) prof. dr hab. Władysław Szymański Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (-) prof. dr hab. Wojciech Widłak Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (-) dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (-) prof. dr hab. Hanna Kostrzewska Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (-) prof. dr hab. Klaudiusz Baran Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (-) prof. dr hab. Krystian Kiełb Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (-) dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (-) prof. dr hab. Grzegorz Hańderek Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (-) prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (-) dr Przemysław Wachowski Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (-) prof. dr hab. Wojciech Hora Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (-) prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (-) prof. dr hab. Wojciech Pukocz Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (-) prof. dr hab. Dorota Segda Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (-) dr hab. Milenia Fiedler, prof. PWSFTviT Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (-) prof. dr hab. Wojciech Malajkat Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (-) dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie Warszawa, 15 września 2022 r. [koniec tekstu]