Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach naboru: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej VII Priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej)

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów działających jako organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), którzy posiadają co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w zakresie: a) wdrażania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach lub innych instytucjach publicznych, lub b) wspierania edukacji osób z niepełnosprawnościami w uczelniach., w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach naboru: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Obszar 1: Rozwój infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej.

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1079).

Niniejsza procedura zmierza do wyłonienia co najmniej jednego podmiotu partnerskiego.

Orientacyjne ramy czasowe realizacji projektu: 36-48 miesięcy.

Orientacyjny termin rozpoczęcia projektu: III kwartał 2025.

I. CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań edukacyjnych i artystycznych w zakresie wypracowywania praktyk artystycznych lub organizacyjnych uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami:

a) z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami będącymi podmiotami / wykonawcami / autorami praktyki artystycznej lub edukacyjnej (np. dzieła, procesu twórczego, programu edukacyjnego)

b) z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami będącymi odbiorcami praktyki artystycznej lub edukacyjnej (np. dzieła, procesu twórczego, programu edukacyjnego)
z uwzględnieniem krytycznej analizy wypracowanych praktyk.
Akademia Teatralna będzie pełniła rolę Partnera Wiodącego.

II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA W RAMACH PROJEKTU
Projekt obejmować będzie działania prowadzące do wypracowania praktyk postępowania w procesach związanych z przygotowaniem, realizacją i udostępnianiem oferty kulturalnej lub edukacyjnej z uwzględnieniem perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie realizacji projektu Poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia jak również krytycznej analizy podjętych działań w celu udoskonalenia i upowszechnienia praktyk postępowania innym podmiotom lub osobom fizycznym realizującym zadania z zakresu przygotowania, realizacji i udostępniania oferty kulturalnej i edukacyjnej, w szczególności:

1. Wkład merytoryczny i organizacyjny w przygotowaniu (opracowaniu programu) cyklu warsztatów edukacyjnych skierowanych do grup odbiorców złożonych z osób ze szczególnymi potrzebami, praktyków teatralnych, teoretyków teatralnych, animatorów kultury (co najmniej 6 warsztatów tematycznych, zorientowanych na następujące obszary tematyczne: ochrona środowiska, działania na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, działania na rzecz równouprawnienia, działania na rzecz włączania grup defaworyzowanych, działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami),

2. Wkład merytoryczny w postaci dorobku artystycznego (spektakle, wystawy, inne formy działalności artystycznej) których obszar tematyczny pokrywa się z tematycznym planowanych warsztatów – niezbędny do praktycznej realizacji programu edukacyjnego,

3. Wkład merytoryczny w postaci dorobku naukowego (publikacje, opracowania, wydawnictwa) obszar tematyczny pokrywa się z tematycznym planowanych warsztatów – niezbędny do krytycznej analizy wypracowanych praktyk.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 29 lipca 2024 r.