Bezpieczni

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie jest przestrzenią wolności artystycznej i twórczego nauczania, spotkania tradycji i innowacyjności. Naszym celem jest tworzenie wolnej od dyskryminacji, bezpiecznej przestrzeni, w której merytorycznej pracy i swobodzie poszukiwań twórczych towarzyszą poszanowanie praw i wolności każdej osoby, szacunek dla różnorodności i podmiotowa komunikacja.

Przyjmujemy założenie, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawą autonomicznego rozwoju twórczego i gotowości do podejmowania artystycznego ryzyka.

Najważniejsze zasady regulujące relacje w całej Społeczności Akademii Teatralnej zapisaliśmy w Kodeksie Etyki.

W każdej sytuacji, która wzbudza Twój niepokój czy dyskomfort – niezależnie czy jesteś jej bezpośrednią uczestniczką/uczestnikiem, czy świadkiem – możesz zwrócić się o pomoc, by uzyskać konsultacje, wsparcie lub złożyć skargę.

W Akademii działa Rzecznik Praw Studenckich. To osoba, której zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, udzielanie wsparcia studentom i studentkom, którzy doświadczyli działań niepożądanych oraz podejmowanie interwencji w celu przerwania tych działań i usunięcia ich skutków. Analogiczną funkcję dla pracowników i pracownic Akademii pełni Rzecznik Praw Pracowniczych.

Pomocy udzielą Ci również Dziekani, Prorektorzy lub Rektor.

O wsparcie psychologiczne możesz zwrócić się do psychologów współpracujących z Akademią w Warszawie i Białymstoku.

W Akademii Teatralnej funkcjonuje Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna. Zobowiązuje ona Rektora AT do aktywnego działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz poszanowania praw i wolności wszystkich członków i członkiń Społeczności Akademii, a także do podejmowania interwencji w sytuacjach, gdy dochodzi do działań niepożądanych. W ramach Procedury Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Akademii powołano Zespół ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji. To kolegialne ciało wybrane przez Społeczność Akademii, które w sytuacji zgłoszenia działań niepożądanych bada konkretne przypadki i formułuje rekomendacje dla Rektora. Rekomendacje przygotowane przez Zespół po zbadaniu sprawy obejmują działania naprawcze (organizacyjne lub sankcjonujące), które należy podjąć w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym działaniom niepożądanym, usunięciu ich skutków i udzieleniu wsparcia osobom poszkodowanym.

Każde Zgłoszenie powinno być wniesione na piśmie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej. Osoba zgłaszająca sama wybiera dogodną dla siebie ścieżkę zgłoszenia do:

  • Rzecznika Praw Studenckich
  • Rzecznika Praw Pracowniczych
  • Dziekana
  • Rektora
  • członka Zespołu ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji

Postępowanie wyjaśniające przed Zespołem ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji zaczyna się w ciągu 14 dni od złożenia Zgłoszenia.

Tu znajdziesz Formularz zgłoszenia.

Jeśli byłeś lub byłaś świadkiem działań niepożądanych lub masz wiedzę o takich działaniach w Społeczności Akademii, zawiadom o tym wybraną przecz Ciebie osobę:

  • Rzecznika Praw Studenckich
  • Rzecznika Praw Pracowniczych
  • Dziekana
  • Rektora
  • członka Zespołu ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji

Zawiadomienie może mieć formę pisemną bądź ustną.

Osoba, która odebrała zawiadomienie, wspólnie z odpowiednio Rzecznikiem Praw Studenckich lub Rzecznikiem Praw Pracowniczych przeprowadzają wstępną analizę i badanie problemu.

W przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia działań o charakterze mobbingu, dyskryminacji lub innych działań niepożądanych właściwy Rzecznik sporządza pisemne Zgłoszenie i uruchamia jego rozpatrzenie przez Zespół ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji.

W przypadku przewinień mogących stanowić czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne, którego zasady reguluje Dział VIII Prawa o szkolnictwie wyższym i naucerozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2018 r. Zawsze możesz zgłosić sprawę bezpośrednio do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Zobacz, jak wygląda Schemat postępowania i procesu decyzyjnego w przypadku działań niepożądanych.

BEZPIECZEŃSTWO WYMAGA TRANSPARENTNOŚCI, OTWARTOŚCI I WSPÓŁPRACY.
WSPÓLNIE TWORZYMY BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ W AKADEMII TEATRALNEJ.

 

NA SKRÓTY:

Raport: (Nie)zgoda na przekraczanie granic

Kodeks Etyki

Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna

Rzecznik Praw Studenckich

Rzecznik Praw Pracowniczych

Formularz zgłoszenia

Schemat postępowania

Egzamin z przedmiotu praktycznego – zasady wystawiania ocen

 

 

Przeczytaj Kodeks Etyki i wracaj do jego zapisów zawsze, gdy poczujesz, że sytuacja, której doświadczasz lub której jesteś świadkiem, wzbudza w Tobie dyskomfort z jakiejkolwiek przyczyny. Zastanów się, czy nie wiąże się ona z naruszeniem zapisów tego dokumentu. Znajomość Kodeksu Etyki pozwoli ci zidentyfikować naruszenie. Wyrażając swój sprzeciw, zawsze możesz powołać się na ten dokument.Wybierz osobę, do której masz zaufanie i z którą chcesz porozmawiać
o niepokojącej Cię sytuacji lub zjawiskach. Nie bój się rozmawiać o tym, co trudne w naszej Społeczności. W Akademii przyjęliśmy zasadę,
że wszyscy dbamy o bezpieczną przestrzeń: rozmawiamy, dzielimy się wątpliwościami, reagujemy w sytuacjach, w których naruszane są prawa i wolności nasze lub innych. Otwartość i transparentność sprzyjają bezpieczeństwu.

Zapoznaj się z Procedurą Antymobbingową i Antydyskryminacyną AT. Na jej podstawie zawsze możesz domagać się od władz
AT i Rzeczników wsparcia, ochrony, podjęcia interwencji i usunięcia skutków działań niepożądanych.