Erasmus +

Informacje podstawowe

Program Erasmus istnieje od 1987 r. jako europejski program wyjazdów stypendialnych dla studentów (the European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Patronem programu jest Dezyderiusz Erasmus (1469-1536), zwany Erazmem z Rotterdamu, znawca teologii, edukacji, retoryki i studiów klasycznych, a także błyskotliwy satyryk. Postrzegał on uniwersalną koncepcję mądrości jako klucz do wzajemnego zrozumienia między narodami. Okres studiów a także pracy wykładowcy spędził we Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii i na terenach obecnej Belgii. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji i szybko stał się największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla europejskich szkół wyższych, który skończył się w roku akademickim 2006/07. Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus wszedł w nową fazę jako część nowego kompleksowego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.


Nowym programem edukacyjnym UE na rzecz kształcenia młodzieży i sportu na lata 2014-2020 jest Erasmus +. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy.

1. Co się zmieni dla studentów w programie Erasmus +?

Na wiele sposobów zwiększy się dostęp do programu. Przykładowo Erasmus+ zapewni większe wsparcie studentom chcącym rozwinąć swoje umiejętności językowe przed udaniem się na studia lub podjęciem pracy w ramach stypendium Erasmus. Zachęcać się będzie do rozwoju elastycznych metod nauki, takich jak nauczanie na odległość lub w niepełnym wymiarze czasu, przy sprawniejszym wykorzystaniu technologii informacyjnych. Stypendia Erasmus+ będą lepiej dostosowane do konkretnych potrzeb (takich jak koszty utrzymania w państwie docelowym) i zapewnią większą pomoc studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk, osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z regionów najbardziej oddalonych. Państwa mogą uzupełniać stypendia UE stypendiami wyrównawczymi finansowanymi z budżetów krajowych lub regionalnych. Dzięki gwarancjom kredytowym wzrośnie również wsparcie dla studentów chcących odbyć pełne studia magisterskie w innym państwie europejskim. Z gwarancji tych skorzystają przede wszystkim studenci z uboższych środowisk, którzy w przeszłości nie mieli możliwości studiowania za granicą z powodu braku krajowych stypendiów lub kredytów. Nowa Karta Erasmus będzie gwarancją udanego wyjazdu na studia, ponieważ instytucje szkolnictwa wyższego będą zawierały bardziej rygorystyczne umowy, w których określony zostanie minimalny poziom umiejętności językowych studenta i szczegółowe informacje na temat zakwaterowania i warunków wizowych.


2. Czym się różni Erasmus + od obecnych programów?

Nowy program jest bardziej ambitny i ma bardziej strategiczny charakter, zachowując przy tym najważniejsze cele, czyli podnoszenie umiejętności i zwiększanie możliwości zatrudnienia, a także wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia oraz programów na rzecz młodzieży. Erasmus+ będzie rozwijać efekt synergii między różnymi sektorami edukacji i środowiskiem pracy. Zamiast wielu programów istnieć będzie jeden, co spowoduje uproszczenie zasad i procedur składania wniosków oraz pozwoli uniknąć rozdrobnienia i powielania działań. Program Erasmus+ posiada kilka nowych elementów:

  • program gwarancji kredytowych, które mają pomóc studentom studiów magisterskich w sfinansowaniu pełnego programu studiów za granicą w celu zdobycia umiejętności niezbędnych w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy;
  • sojusze na rzecz wiedzy, czyli partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami, wspierające kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość przez oferowanie nowych programów nauczania, możliwości kształcenia i kwalifikacji;
  • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, czyli partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, mające na celu promowanie możliwości zatrudnienia i rozwiązywanie problemu niedoboru wykwalifikowanej kadry na rynku pracy przez tworzenie nowych sektorowych programów nauczania i innowacyjnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.
  • połączenie dotychczas odrębnych programów związanych z międzynarodowym wymiarem szkolnictwa wyższego, co umożliwi mobilność na poziomie szkół wyższych między UE a państwami trzecimi, a także realizację projektów w dziedzinie budowania potencjału w instytucjach szkolnictwa wyższego w państwach trzecich.

3. Skąd nazwa Erasmus + i kto ją zaproponował?

Początkowo Komisja Europejska zaproponowała, aby program nazywał się „Erasmus dla wszystkich” w celu skonsolidowania programu pod jedną rozpoznawalną marką. Jednak propozycja ta została odrzucona przez Parlament Europejski, a nową uzgodnioną nazwą jest Erasmus+.

4. Które kraje będą mogły uczestniczyć w programie Erasmus +?

Programem zostaną objęte:

  • państwa członkowskie UE,
  • kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące,
  • kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres, w jakim ich udział będzie wspierany, nie został jeszcze sprecyzowany. Ich uczestnictwo jest klasyfikowane jako współpraca z partnerami z krajów trzecich i niemal na pewno będzie dotyczyć krajów sąsiadujących z Unią Europejską (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Okupowane Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina; ponadto, na potrzeby działań na rzecz młodzieży, za kraj sąsiadujący uznawana jest też Rosja).

5. Kto będzie uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie?

W dziale „edukacja i szkolenia” i „młodzież” uprawnione będą organizacje reprezentujące wszystkie sektory edukacji, niezależnie, czy jest to edukacja formalna czy pozaformalna, oraz prowadzące działalność szkoleniowa lub z zakresu pracy z młodzieżą. Pełne kryteria będą opublikowane przez Komisję Europejską w zaproszeniu do składania wniosków.

ERASMUS + wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Dokąd można wyjechać?

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi:

Kraje należące do danej grupy Studia – stawka (eur/mies) Praktyka – stawka (eur/mies)
Grupa I :Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, W.Brytania, Włochy 500 * 600
Grupa II:Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia 400 * 500
Grupa III :Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 * 400

* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – otrzymują dodatkowo 200 euro/mies.
ale tylko przy wyjazdach na studia

Więcej informacji na stronie FRSE poświęconą nowemu programowi – przewodnik po programie ERASMUS+.

http://erasmusplus.org.pl/

 

Deklaracja_Polityki_Erasmusa