Wydział Aktorski

Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. W toku studiów zapewnia studentom wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz daje takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mogli stać się elitą aktorską, przygotowaną do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Studia trwają dziewięć semestrów, podczas których student przechodzi ostry trening zawodowy (elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe, praca nad rolą, interpretacja wiersza i prozy, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika, taniec, plastyka ruchu, szermierka, walki sceniczne) oraz kurs wiedzy teoretycznej (historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu i literatury, historia sztuki, muzyki, filmu i filozofii, antropologia kultury, lektorat języka obcego).

Warsztat dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia;jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2015/2016 na wydziale aktorskim funkcjonują dwa kierunki: aktorstwoaktorstwo teatru muzycznego.