Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu…

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro na realizację zamówienia pod nazwą:

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.:

„Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pełne ogłoszenie

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferty