Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie

 

W dniu 18 października 2017 roku Wiceprezes Rady Ministrów Pan prof. dr hab. Piotr Gliński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” POIS.08.01.00-00-1003/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kultury i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wartość projektu wynosi: 3 963 412,90 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 249 220,92 PLN

 

Głównym celem projektu jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz kulturalnej Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu.

 

Cele szczegółowe projektu są następujące:
– zwiększenie potencjału Beneficjenta do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
– upowszechnienie oraz udostępnienie polskiego dorobku kulturowego szerokiemu gronu odbiorców,
– poprawa poziomu wykorzystania potencjału kulturotwórczego Akademii Teatralnej w Warszawie,
– zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Miasta Stołecznego Warszawa,
– wzmocnienie pozycji Akademii Teatralnej jako instytucji kultury poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej,
– podwyższenie jakości oferty kulturalnej poprzez poprawienie efektu audiowizualnego i estetycznego organizowanych spektakli

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:   4 819 osób / rok  docelowy 2018

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem:  17 255 osób / rok docelowy 2018

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) w przeliczeniu na EPC: liczba EPC 2/ rok docelowy: 2018

_________________________

Komunikat końcowy POIIS

________

Rekrutacja na stanowisko doradca ds. formalno-prawnych projektu realizowanego ze środków POIiŚ, do realizacji projektu pn. Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie (nr projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1/2 etatu).

________

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczący projektu realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8, pod nazwą: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie”

________

W związku z realizacją przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie projektu pod nazwą: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1003/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi z zakresu promocji i komunikacji ww. projektu.

________

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

________

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.1.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych.

________

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.2.2018 – dostawyTytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

________

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.3.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

________

Postępowanie nr JRP.POIIS.26.4.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia

________

Komunikat prasowy