W związku z realizacją przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie projektu pod nazwą: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1003/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi z zakresu promocji i komunikacji ww. projektu.