SIENKIEWICZ I TEATR
redakcja naukowa Anna Kuligowska-Korzeniewska
STUDIA O TEATRZE, tom 17

Książka zawiera prace studentów i wykładowców warszawskiej Akademii Teatralnej im. Alek- sandra Zelwerowicza powstałe w stulecie śmierci pisarza. Naszym zamiarem było ukazanie wielorakich związków Sienkiewicza z teatrem. Wszak debiutował w roku 1869 w „Przeglądzie Tygodniowym” jako recenzent teatralny. Na łamach ówczesnej prasy domagał się od dramato- pisarzy przestrzegania tzw. życiowej prawdy i moralnego przesłania. Dlatego tak gwałtownie zareagował na początku XX wieku na „pesymistyczno-zmysłowy” kierunek najnowszej drama- turgii, określając ją słynnym mianem „ruja i poróbstwo”, co wywołało niekończące się – do dzi- siaj – spory o miejsce Sienkiewicza w literaturze polskiej. Jako krytyk Sienkiewicz przynależał do „epoki gwiazd”, zachwycając się kunsztem aktorów i ich oddziaływaniem na publiczność. Do historii teatru weszło jego sprawozdanie z amerykańskiego debiutu Heleny Modrzejewskiej w roli Adrianny Lecouvreur w San Francisco (20 sierpnia 1877). Z myślą o Modrzejewskiej napi- sał dramat Na jedną kartę (1879), który zyskał umiarkowane powodzenie. Z pozostałych czte- rech tytułów (poddanych krytycznej analizie przez studentów AT) tylko jednoaktowa komedia Zagłoba swatem (1900) znalazła się na scenach polskich z okazji 25-lecia twórczości pisarza. Niewątpliwym powodzeniem cieszyły się od lat 80. XIX wieku adaptacje Sienkiewiczowskich nowel i powieści. Ich liczba przekroczyła dwieście, jeśli uwzględni się tzw. żywe obrazy, opery, balety, pantomimy, widowiska cyrkowe oraz wersje radiowe i telewizyjne. Na czoło w Polsce – z powodów patriotycznych – wysunęła się oczywiście Trylogia, zaś we Włoszech – Quo vadis (23 opery, operetki i musicale). W XXI wieku młodzi autorzy i reżyserzy dokonują rewizjoni- stycznej interpretacji zarówno biografii Noblisty, jak jego najsłynniejszych dzieł prozatorskich.

Czy wniosły one nowe propozycje do lektury Pisarza, pozostawiamy czytelnikom tej książki. Bez względu na spory Polacy zjednoczyli się – na krótko! – podczas „królewskiego pogrzebu” Sienkiewicza w katedrze św. Jana w Warszawie w roku 1924. Jako „Hetman duchowy Polaków” był symbolem odrodzonej Ojczyzny po zaborowej niewoli. Znamienne, że tego patetyczne- go tonu nie podtrzymał przed ćwierć wiekiem Andrzej Wajda, szkicując według opowiadań amerykańskich i Listów z Ameryki Sienkiewicza Notatki do scenariusza filmowego. Reżyser kon- taktował się także z Susan Sontag, autorką głośnej powieści Ameryka (2000), ale ostatecznie wycofał się z tych planów. Za zgodą Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej publikujemy in- teresujące świadectwa tych przygotowań, znajdujące się w krakowskim Muzeum Manggha. Może zainspirują one innych artystów?

Anna Kuligowska-Korzeniewska

 

Cena: 25 zł 

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN 978-83-944934-5-5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 350

Portret Henryka Sienkiewicza (1915) autorstwa Meli Muter
ze zbiorów Jankilevitsch Collection
użyliśmy dzięki uprzejmości pani Katarzyny Wąs.

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
(ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 22 635 99 39
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl